Verdens første spesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Stein Runar Østigaard Om forfatteren
Artikkel

Den nye spesialiteten for rus og avhengighetsmedisin har kommet godt i gang. Den første faglige konferansen er klar, og spesialiteten har fått sine første godkjenninger.

– Den første spesialisten innen faget ønskes velkommen, sier Guri Spilhaug. Foto Ellen Juul Andersen

Alle formalia og regelverket for spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin ble formelt klart sent i 2014. I mai ble Rune Tore Strøm, overlege ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus, Norges – og verdens – første godkjente spesialist. Noen andre land, som USA og Finland, har etablert sertifiseringsordninger knyttet til behandling av ruslidelser, men bare Norge har en egen helspesialitet i fagfeltet.

Et eget fagområde

Leder i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Guri Spilhaug, har i mange år arbeidet, og vært en av pådriverne, for denne spesialiteten. Hun har også fått sin godkjenning.

– Det var som å komme hjem. Det er nesten så det ikke går opp for en at man har fått være med på hele prosessen, sier hun og understreker betydningen av at det nå er satt et kvalitetsstempel på et viktig fagområde. Hun mener en egen spesialitet fører til en bedre systematikk i utredning og behandling av pasienter med rus og avhengighetsproblemer. Før var det forventninger til at andre spesialiteter skulle ivareta disse pasientene. Men kunnskap om og ferdigheter i rusbehandling ble aldri en del av andre spesialistutdanninger. Etter hvert skjønte man at pasientgruppen hadde betydelige somatiske og psykiatriske tilleggslidelser og de fikk ingen helhetlig behandling.

Legenes rolle som behandler i det tverrfaglige blir tydeligere, og samhandlingskompetanse er viktig, mener Spilhaug.

– I det systematiske arbeidet med å få etablert en egen spesialitet fikk vi god støtte fra de andre yrkesgruppene, som psykologene, sykepleierne og sosionomene.

I dag er ni overleger godkjente spesialister etter overgangsregler og 35 søknader er innkommet. Foreløpig er ingen helseforetak godkjente som utdanningsinstitusjoner men mange har startet internundervisning og veiledning for leger i spesialisering. Mange LIS har derfor allerede tjeneste som vil kunne betraktes som tellende og som derfor vil kunne godkjennes med tilbakevirkende kraft når de søker om spesialistgodkjenning. Det første innføringskurset, som er en forutsetning for å kunne delta i de obligatoriske grunnkursene, ble avholdt i mai. Det neste arrangeres i september og i oktober starter første kull på det første av fire grunnkurs.

Egne rusdager

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin har som mål å arrangere årlige rusdager, tilsvarende det andre spesialiteter arrangerer. De starter med å arrangere disse i tilknytning til sitt årsmøte i Bergen 11 – 12.11. Tema for seminaret er alkoholrelaterte helseproblemer¹.

¹ www.legeforeningen.no/nfram

Anbefalte artikler