Laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten

Marit Steinsund, Siri Fauli Om forfatterne
Artikkel

Noklus gjennomfører i 2014 og 2015 et pilotprosjekt som skal vurdere hensiktsmessig organisering og kvalitetssikring av laboratorievirksomheten for hjemmeboende pasienter.

Pilotprosjektet som er et ledd i Omsorgsplan 2015/2020, er finansiert over statsbudsjettet. Hjemmetjenestens laboratorievirksomheter er kartlagt i tre prøvefylker: Nordland, Østfold og Sogn og Fjordane.

I fem kommuner i hvert av prøvefylkene har laboratoriekonsulenter fra Noklus holdt grunnkurs tilpasset det laboratoriearbeidet hjemmetjenesten utfører. I etterkant har enhetene fått veiledningsbesøk. De som utfører prøveanalysering, lærer rutiner for å dokumentere analysekvalitet. Enheten får prosedyrer, tilsendt kvalitetskontrollmateriale og tilgang til e-læringskurs som kan være en del av kompetanseplanen. Ved kasuistikkutsendelser får fastleger råd om bruk av laboratorieprøver i hjemmetjenesten.

Lokalisering av hjemmetjenestens base, og omfang av samarbeid med fastlegekontor og sykehjem har innvirkning på hjemmetjenestens analyserepertoar. Nesten alle hjemmetjenestene utfører laboratoriearbeid, men dette er sjelden del av opplæringsplaner og i liten grad kvalitetssikret. Ansatte i hjemmetjenesten lærer lite eller ingenting om laboratoriearbeid i grunnutdanningen sin.

Stort behov for opplæring

Kurs i laboratoriearbeid og oppfølgingsbesøk hos hjemmetjenestene har avdekket et stort behov for opplæring og kvalitetssikringsrutiner. Krav til faglig forsvarlighet i kommunale helse- og omsorgstjenester gjelder også laboratorietilbudet for hjemmeboende pasienter.

Erfaringer fra pilotprosjektet skal danne grunnlag for et eventuelt hovedprosjekt fra 2016 der hele landet gradvis inkluderes i Noklus. Det er ønskelig at inkluderingen skjer i to puljer over fem år – men dette forutsetter tilstrekkelig finansiering over statsbudsjettet.

Det er nedsatt en rådgivende arbeids-gruppe for prosjektet som består av representanter fra Helsedirektoratet, kommunene, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Utviklingssentre for hjemmetjenesten og hjemmetjeneste som allerede deltar i Noklus.

Anbefalte artikler