Mødredødelighet og avstand til sykehus i Tanzania

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

I Tanzania er mødredødeligheten høy. Lang avstand til sykehus er forbundet med økt dødelighet av direkte obstetriske årsaker, men ikke av andre årsaker.

Illustrasjonsfoto: AFP/Scanpix

Dette viser en fersk studie (1). Svangerskapsrelaterte dødsfall er et betydelig helseproblem i mange land, og reduksjon av mødredødelighet var ett av FNs åtte tusenårsmål. Dødsfallene kan deles i to hovedgrupper: direkte obstetriske årsaker, f.eks. blødninger, eklampsi m.m., og indirekte årsaker, f.eks. malaria, hiv m.m.

I studien så forskerne på forekomsten av mødredødelighet og sammenhengen mellom dette og avstand fra bosted til nærmeste sykehus. Forskerne intervjuet 225 980 husstander sørvest i Tanzania i 2007. Blant 193 867 kvinner i fertil alder ble det rapportert 64 098 levendefødte barn i studieperioden 2004 – 2007. Man fant en større andel sykehusfødsler jo kortere avstand det var til nærmeste sykehus. I 439 av 507 svangerskapsrelaterte dødsfall ble dødsårsaken bestemt i etterkant, basert på spørreskjemaintervju. Det ble funnet direkte obstetrisk dødsårsak hos 162 og indirekte obstetrisk årsak hos 95 kvinner, mens dødsårsaken var ukjent eller ikke-klassifiserbar hos resten.

Total svangerskapsrelatert mortalitet var 712 per 100 000 og viste ikke sammenheng med avstand til sykehus. Derimot fant man en assosiasjon med avstand til sykehus når man kun inkluderte dødsfallene med direkte obstetrisk årsak, som var tre-fire ganger så hyppig blant de som bodde > 35 km fra sykehus som blant de som bodde < 5 km fra sykehus (justert oddsratio 3,68, 95  % KI 1,37 – 9,88). Forfatterne konkluderer med at lang avstand til sykehus bidrar til høy maternell dødelighet, men at høy total dødelighet blant de som bor nært sykehus, dessuten tyder på dårlig kvalitet i helsetilbudet som gis ved sykehusfødslene.

Anbefalte artikler