En entusiastisk altmuligmann

Marit Tveito Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 846 – 8.

I intervjuet med Kjetil Søreide i Tidsskriftet nr. 9/2015 skal det i 1. linje i 3. avsnitt på s. 846 stå: Han bor på Stokka i Stavanger… Og i det femte faktapunktet på s. 847 skal det stå: Professor ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, fra 2011

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler