Influensapandemien – fastlegens og legevaktens roller

Kristian Anton Simonsen Om forfatteren
Artikkel

Sammenliknet med andre pasientgrupper, oppsøkte pasienter i risikogruppene legevakt relativt oftere enn fastlege under influensapandemien i 2009.

Kristian Anton Simonsen. Foto: Knut-Arne Wensaas

I forkant av influensapandemien i 2009 var det stor usikkerhet om alvorlighetsgrad og antall syke som ville få behov for helsehjelp. Influensaepidemier fører generelt til stor søkning til primærhelsetjenesten, og de fleste pasientene ferdigbehandles der. Formålet med avhandlingen var å beskrive klinisk forløp og helsetjenestebruk hos pasienter under influensapandemien.

Mitt doktorgradsarbeid bygger på to ulike materialer: En spørreskjemaundersøkelse blant pasienter i Hordaland som i 2009 fikk influensadiagnose hos fastlegen (N = 1 324), hvorav 357 deltok, og to delstudier basert på data fra databasen Kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR), med tall fra legevakt og fastlegepraksis. De fleste influensapasientene ble håndtert hos fastlegene, men legevakt hadde likevel mer enn en femdobling av influensakonsultasjoner i forhold til en normalsesong med influensa. Fastlegene benyttet fleksibiliteten sin og økte kapasiteten litt, mens legevakten behandlet langt færre andre pasienter og beholdt sin totalkapasitet. Influensapasienter tilhørende risikogruppene for alvorlig influensaforløp brukte legevakt i større grad enn fastlege sammenliknet med andre influenspasienter. Vi fant også at de som hadde hatt konsultasjon hos fastlegen før pandemien hadde lavere risiko for å oppsøke legevakt med influensaliknende sykdom under pandemien.

Funnene indikerer at fastlegene har tilstrekkelig kapasitet i en epidemisituasjon av relativt kort varighet og at legevakt har en viktig støttefunksjon.

Disputas

Kristian Anton Simonsen disputerte for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen 25.3. 2015. Tittelen på avhandlingen er The 2009 influenza pandemic in primary care. Clinical manifestations, attitudes and utilisation of services.

Anbefalte artikler