God lærebok om pårørende

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bøckmann, Kari

  Kjellevold, Alice

  Pårørende i helse- og omsorgstjenesten

  En klinisk og juridisk innføring. 2. utg. 428 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. Pris NOK 549

  ISBN 978-82-450-1620-8

  Det er økende oppmerksomhet om pårørendes behov og rettigheter i møtet med sykdom og helsetjeneste. Psykologen Kari Bøckmann og juristen Alice Kjellevold har gitt ut en revidert og oppdatert versjon av en lærebok om kliniske og juridiske aspekter vedrørende pårørendes situasjon. Den ble første gang utgitt i 2010. Målgruppen er studenter i helsesektoren, helsepersonell, pårørende selv og organisasjoner for pårørende.

  Boken er inndelt i 11 kapitler som omhandler generelle og spesifikke forhold knyttet til pårørendes situasjon og rettigheter. Pårørendes utfordringer med både somatiske og psykiatriske sykdomstilstander blir gjennomgått. Et kapittel er viet foresattes situasjon ved sykdom hos barn og ungdom, og et kapittel omhandler barn og ungdom som pårørende. Det teoretiske stoffet underbygges med gode kasuistikker og sitater som levendegjør innholdet. Alle kapitlene sammenfattes i oppsummeringer, og det er fyldige referanser til relevant litteratur, offentlige dokumenter og gjeldende lover og forskrifter. Det er inkludert en oversikt over norske brukerorganisasjoner og et stikkordregister.

  Forfatterne er opptatt av at helsepersonell skal yte kunnskapsbasert klinisk praksis overfor pårørende, og de presenterer hovedtrekk av hva vi per i dag vet om pårørendes behov. Videre er de opptatt av at helsepersonell må ha kjennskap til gjeldende lover og føringer om hvordan pårørende skal involveres, og om hvilke rettigheter de har. Forfatterne skriver innledningsvis: «Å bruke taushetsplikten som argument for ikke å ha kontakt med pårørende er alltid for enkelt, og i mange tilfeller lovstridig.»

  Helsedirektoratet ga i 2008 ut veilederen Pårørende – en ressurs (IS-1512), og arbeidet med en ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten er i gang. Man ser en økende forskningsinteresse innen pårørendefeltet. Forfatterne hilser disse initiativene velkommen, og de belyser områder de mener bør videreutvikles. De ser behov for mer kunnskap om hvilke faktorer som beskytter mot helsesvikt hos pårørende, og om hva pårørende faktisk opplever som støttende i møtet med helsepersonell.

  Læreboken er godt gjennomarbeidet, lettlest og svært informativ. Jeg anbefaler den som oppslagsverk for alt helsepersonell som er i kontakt med pasienter og deres pårørende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media