Yrkeseksponering som årsak til kols

Kristin H. Hovland Om forfatteren
Artikkel

Ansatte innen mineralgjødselproduksjon har større fall i lungefunksjon over tid enn forventet.

Kristin H. Hovland. Foto: Privat

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) øker i befolkningen. I Norge anslås det at ca. 250 000 personer har kols. Studier viser at 15 – 25 % av kolstilfellene skyldes eksponering i arbeidet. Denne andelen er høyere hos ikke-røykere.

I en tverrsnittsanalyse fant bedriftshelsetjenesten at andelen ansatte innen mineralgjødselproduksjon med nedsatt lungefunksjon var høyere enn i kontrollgruppen. Bedriften ønsket å undersøke dette i en longitudinell studie og samtidig kartlegge eksponeringen.

I mitt doktorarbeid fulgte vi opp 383 ansatte innen mineralgjødselproduksjon med lungefunksjonstester ved oppstart og etter tre år. Vi fant et signifikant, justert fall på 18 ml/år for forsert ekspiratorisk volum i ett sekund (FEV₁). For gassdiffusjon (DLco) fant vi et signifikant fall på 0,068 mmol/min/kPa/år for hele gruppen, justert for kjønn, alder, høyde, vekt, røykestatus og astma. Der var ingen assosiasjon mellom endring i FEV1 og DLco.

Under oppfølgingsperioden foretok vi en gruppebasert eksponeringskartlegging. Denne viste jevnt over lave verdier av eksponering for støv. Median inhalerbar aerosol var 1,1 mg/m³, og torakal aerosol var 0,21 mg/m3 for hele gruppen. NO₂, CO og NH₃ ble målt med direktevisende instrumenter og viste lave gjennomsnittsverdier, men enkelte kortvarige topper. Det var ikke mulig å relatere fallet i lungefunksjon til visse grupper ansatte eller til type eksponering.

Det er fortsatt viktig å spørre pasienten med nedsatt lungefunksjon: «Hva er ditt yrke?»

Disputas

Kristin H. Hovland disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 31.10. 2014. Tittelen på avhandlingen er Lung function and occupational exposure among nitrate fertiliser production employees. A three year follow-up study.

Anbefalte artikler