Kardiovaskulære risikofaktorer og venøs tromboembolisme

Erin Mathiesen Hald Om forfatteren
Artikkel

Det er ingen sammenheng mellom tradisjonelle risikofaktorer for aterosklerose og venøs tromboembolisme.

Erin Mathiesen Hald. Foto: Kristian Lund Forsberg

Selv om venøs tromboembolisme er en vanlig og alvorlig tilstand, opptrer opp til 50 % av tilfellene uten åpenbare utløsende årsaker og det er derfor viktig å avdekke nye risikofaktorer. Nyere observasjonsstudier har vist en tydeligere sammenheng mellom arteriell trombose og venøs tromboembolisme enn tidligere antatt.

I mitt doktorgradsarbeid fulgte vi deltakerne i den fjerde Tromsø-undersøkelsen, der mer enn 27 000 menn og kvinner deltok. Kardiovaskulære risikofaktorer ble registrert ved inklusjon og førstegangs venøs tromboembolisme og hjerteinfarkt registrert ut oppfølgingstiden (10,8 – 15,4 år).

Vi fant at alder og overvekt var risikofaktorer for både hjerteinfarkt og venøs tromboembolisme, mens kardiovaskulære risikofaktorer som mannlig kjønn, aterosklerose i halskar, diabetes, røyking, høyt blodtrykk, triglyserider og total-kolesterol samt lavt HDL-kolesterol, var assosiert med hjerteinfarkt, men ikke venøs tromboembolisme. Økende nivå av høy-sensitivt C-reaktivt protein (hs-CRP) ga ikke økt risiko. Ved fettbelastning hadde personer med tidligere venøs tromboembolisme lik distribusjon av lipider og lipoproteiner samt samme postprandiale lipemi som friske kontrollpersoner.

Våre funn taler mot en uavhengig assosiasjon mellom aterosklerose, aterosklerotiske risikofaktorer og venøs tromboembolisme. Den observerte assosiasjonen mellom arteriell og venøs trombose kan skyldes andre delte risikofaktorer eller være begrenset til manifest sykdom.

Disputas

Erin Mathiesen Hald disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 22.12. 2014. Tittelen på avhandlingen er Cardiovascular risk factors, atherosclerosis and venous thromboembolism. The Tromsø study.

Anbefalte artikler