Ekstra oksygentilførsel hos nyfødte påvirker genuttrykket

Embjørg Julianne Wollen Om forfatteren
Artikkel

Bruk av høye oksygenkonsentrasjoner under gjenoppliving påvirker genutrykket hos nyfødte. Premature barn som utvikler bronkopulmonal dysplasi, har forandringer i genutrykk knyttet til immaturitet.

Embjørg Julianne Wollen. Foto: Øystein Horgmo, Universitetet i Oslo

I 2010 kom det nye retningslinjer fra The International Liason Committee on Resuscitation. De anbefaler at hos terminbarn skal gjenoppliving starte med romluft, da dette har vist seg å gi høyere overlevelse og mindre skader enn 100 % oksygen.

I mitt doktorarbeid ønsket vi å studere hvordan ulike nivåer av FiO₂ (brøkdel av inspirert oksygen) under resuscitering påvirker transkriptomet i hjerne-, lunge- og øyevev i en immatur nyfødt-musemodell. I samarbeid med en forskningsgruppe i Krakow ble premature nyfødte med svangerskapsalder < 32 uker fulgt første levemåned med blodprøver ved tre ulike tidspunkter for helgenomanalyser.

Resultatene viste at hele 70 – 92 % av de påviste endringene i genutrykket ble funnet etter resuscitering med høye av FiO₂-nivåer (0,60 og 1,00). I hjerne- og øyevev ble gener som er involvert i inflammatoriske prosesser oppregulert, mens signalveien oksidativ fosforylering ble nedregulert. I lungevev ble gener som er forbundet med DNA-skade og DNA-reparasjon oppregulert og mTOR-signalvei og cellesyklus aktivert. I den kliniske studien fant vi at endringer i genutrykket er sterkest assosiert med bronkopulmonal dysplasi og grad av immaturitet. Ved bronkopulmonal dysplasi var flere signalveier som er involvert i immunsystemet nedregulert.

Studiene bekrefter at bruk av høye oksygenkonsentrasjoner under resuscitering påvirker genutrykket hos nyfødte og at dette kan ha uønskede effekter på lang sikt.

Disputas

Embjørg Julianne Wollen disputerte for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo 13.10. 2014. Tittelen på avhandlingen er Short- and long-term effects of supplemental oxygen on transcriptome profiles of the newborn: whole genome expression studies in mice and premature infants.

Anbefalte artikler