Kommentar

RE: Melding av legemiddelbivirkninger fra pasienter 2010 -

Olav Spigset
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital
Interessekonflikt:  Ja

O. Spigset og medarbeidere svarer:

Det finnes ulike synspunkter på hva som bør innbefattes i begrepet «legemiddelbivirkning». Dette har imidlertid ingen betydning for hvordan vår studie (1) ble designet og fortolket. Utgangspunktet var alle bivirkningsmeldinger fra pasienter i angjeldende tidsrom. Det sier seg selv at vi retrospektivt ikke har hatt mulighet til å undersøke hvilken bivirkningsdefinisjon hver enkelt av de 755 pasientene som meldte, har forholdt seg til. I den grad pasientene holdt seg til den definisjonen som er brukt i veiledningen for pasientmeldinger (2), som var inkludert som referanse 9 i vår artikkel (1), kan de ha meldt fra om «alle uønskede virkninger legemidler kan ha». Dette mener vi å ha opplyst om i tilstrekkelig detalj i artikkelen.

Litteratur

1. Fjermeros K, Werner MCF, Harg P et al. Melding av legemiddelbivirkninger fra pasienter 2010-13. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 536-40.

2. Statens legemiddelverk. Bivirkningsmelding for pasienter. http://legemiddelverket.no/Bivirkninger/Meld_bivirkninger/pasientmeldin… (6.6. 2015).

Published: 10.06.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media