Kommentar

RE: Melding av legemiddelbivirkninger fra pasienter 2010 -

Carl Ditlef Jacobsen
Interessekonflikt:  Nei

Den interessante studien av Fjermeros og medarbeidere (1) er dessverre preget av mangelen på fornuftig definisjon og kategorisering av bivirkninger, siden det er uklart for leseren hvordan dette har vært gjort. Hvordan skal vi da tolke resultatene?

Den siste tiden har definisjonen av bivirkninger blitt debattert i Dagens Medisin (1,2). Her kommer det fram at Legemiddelverket nå definerer «bivirkninger av legemidler» som altomfattende uheldige og skadelige konsekvenser av legemidler, og at Helsedirektoratet støtter denne lojaliteten til EU-direktiv 2010/84/EU, gjennom EØS- tilpassingen.

Jeg synes denne praksisen er meget uheldig. Som klinikere skal vi så tidlig som mulig oppdage om et (kanskje nytt) legemiddel kan være årsak til alvorlige helseskader, for eksempel fosterskader hos gravide. Som i annet klinisk arbeid er vitenskapelig stringens i diagnose og behandling essensielt.

Litteratur

1. Fjermeros K, Werner MCF, Harg P et al. Melding av legemiddelbivirkninger fra pasienter 2010-13. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:536 – 40.

2. Jacobsen CD. Det er viktig å registrere legemiddelbivirkninger. Dagens Medisin 2014, nr. 18.

3. Harg P, Samdal H, Simensen A, Madsen S. Viktig for å trygge pasientene. Dagens Medisin 2014, nr. 19.

Published: 02.06.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media