()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et skåringsskjema for svangerskapskvalme kan hjelpe klinikere med å kvantifisere plagene og sørge for at de med alvorlig hyperemesis gravidarum får nødvendig behandling. Skjemaet finnes nå på norsk.

  Svangerskapskvalme affiserer opptil 90 % av gravide, men gir oftest ikke alvorlige følger. Ca. 1 % rammes av alvorlig hyperemesis gravidarum, hvor oppkast og kvalme gir vekttap, dehydrering og metabolske forstyrrelser (1). Ved liten vektøkning hos mor foreligger økt risiko for vekstretardasjon hos fosteret (2). Kvalmen gir stor sykdomsfølelse og signifikant redusert livskvalitet (3). Vi vet fortsatt lite om hvorvidt hyperemesis gravidarum kan få helsemessige konsekvenser for mor og barn på lengre sikt. Dessverre rapporterer mange av disse pasientene om manglende ivaretakelse fra helsevesenet (3). Kan én av grunnene være at det har vært vanskelig å kvantifisere symptomene og alvorlighetsgraden av disse?

  SUKK-skår

  SUKK-skår

  Det finnes et engelsk spørreskjema, PUQE – Pregnancy Unique Questionnaire of Emesis and Nausea, der høy kvalmeskår har vist seg å korrelere med alvorlig grad av svangerskapskvalme, risiko for sykehusinnleggelse og redusert livskvalitet (4). Dette skjemaet inngår i flere anbefalte behandlingsalgoritmer (5, 6) og finnes på mange språk. Nå har vi oversatt skjemaet til norsk, og det har fått navnet SUKK – Svangerskaps Utløst Kvalme Kvantifisering (7) (tabell 1).

  Tabell 1

  SUKK-skjema publisert i Veileder for fødselshjelp 2014, kapittel 7 Emesis og hyperemesis gravidarum (8). Gjengitt med tillatelse.

  I løpet av de siste 24 timene

  1. Hvor mange (klokke) timer har du følt deg kvalm eller uvel i magen?

  Over 6 timer

  4 – 6 timer

  2 – 3 timer

  ≤1 time

  Ikke i det hele tatt

  5 poeng

  4 poeng

  3 poeng

  2 poeng

  1 poeng

  2. Hvor mange ganger har du kastet opp?

  Over 7 ganger

  5 – 6 ganger

  3 – 4 ganger

  1 – 2 ganger

  Ikke i det hele tatt

  5 poeng

  4 poeng

  3 poeng

  2 poeng

  1 poeng

  3. Hvor mange ganger har du hatt brekninger (uten at noe er blitt kastet opp)?

  Over 7 ganger

  5 – 6 ganger

  3 – 4 ganger

  1 – 2 ganger

  Ikke i det hele tatt

  5 poeng

  4 poeng

  3 poeng

  2 poeng

  1 poeng

  Mild emesis: 3 – 6 poeng Moderat emesis: 7 – 12 poeng Alvorlig emesis: 13+ poeng

  Vurdering av velbefinnende: På en skala fra 0 – 10, angi ditt generelle velbefinnende nå: 0 = verst tenkelig, 10 = like bra som jeg hadde det før jeg ble gravid.

  I den norske valideringsstudien hadde pasienter med hyperemesis gravidarum signifikant høyere SUKK-skår ved innleggelse sammenliknet med friske gravide, men ved utskriving var SUKK-skår normalisert. Høy SUKK-skår korrelerte med svært lavt egenrapportert næringsinntak og redusert livskvalitet.

  Norsk gynekologisk forening reviderte sin Veileder i fødselshjelp våren 2014, og i kapitlet om hyperemesis gravidarum anbefales bruk av SUKK-skåring som mål på intensiteten av plager, bedre grunnlag for diagnostikk og objektiv vurdering av behandlingseffekt (8). Ved moderat besvær (SUKK-skår 7 – 12) anbefales antiemetika og oppfølging, ved alvorlig hyperemesis gravidarum (SUKK-skår ≥13) vil oftest sykehusbehandling være nødvendig. Initialt sikres rehydrering og korrigering av elektrolyttforstyrrelser med intravenøs væske. Det siste spørsmålet i SUKK omhandler generelt velbefinnende og viser i hvor stor grad kvalmen påvirker kvinnens livskvalitet.

  Behov for ernæringsbehandling

  Behov for ernæringsbehandling

  Som bekreftet i SUKK-valideringsartikkelen (7), har kvinner med hyperemesis gravidarum sterkt redusert eget næringsinntak. Ved stort vekttap og vedvarende høy SUKK-skår bør kvinnen få tilført ernæring utover det (lille) hun klarer å spise selv. Sondeernæring er enklere og har færre komplikasjoner sammenliknet med parenteral ernæring. I Norge ble dette beskrevet som ledd i hyperemesisbehandling allerede 1996 (9) og anbefalt i Veileder i fødselshjelp fra 1998 (10).

  Resultater fra en 10-årskohort der 107 kvinner med alvorlig hyperemesis gravidarum fikk sondeernæring (2), bekrefter at dette er god behandling. Kvinnene oppnådde vektoppgang før utskriving og normal vektutvikling senere i svangerskapet. De hadde ikke økt risiko for føtal vekstretardasjon sammenliknet med 450 kvinner med mindre alvorlig hyperemesis gravidarum som kun trengte væskebehandling eller kortvarig parenteral ernæringssupplement.

  Vi mener at SUKK-skåring er et enkelt og godt mål på alvorlighet av svangerskapskvalme. Skjemaet er velegnet i så vel allmennpraksis som i spesialisthelsetjeneste og bør benyttes for å vurdere behov for og effekt av kvalmestillende behandling. SUKK-skår på 13 eller mer er en sterk indikasjon på at sykehusinnleggelse er nødvendig, og da bør også behov for ernæringsbehandling vurderes.

  Publisert først på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media