Oversiktlig om norsk psykoterapeutisk landskap

Torbjørn Tvedten Om forfatteren
Artikkel

Kennair, Leif Edward Ottesen

Hagen, Roger

Psykoterapi

Tilnærminger og metoder. 379 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 469

ISBN 978-82-05-45853-6

Forfatterne har lykkes med dette ambisiøse bokprosjektet som viser bredden i det norske psykoterapeutiske landskapet. Den strukturerte oppbygningen med teori, begreper og praktiske eksempler gir leseren en opplevelse av å se inn i selve terapirommet og forstå det som skjer på de ulike metodenes egne premisser. Alle som utdanner seg innen psykoterapi eller driver med terapeutiske samtaler i en eller annen form, vil berikes av å lese denne boken. Det samme gjelder de som studerer, underviser eller veileder i psykoterapi, i tillegg til faglige ledere innen psykisk helsevern.

Første del er en innføring i behandlingsforskning og vanskelighetene med å vite hva som måles, og hva som virker i psykoterapi. En del lesere vil nok finne det vanskelig å slutte seg til redaktørenes definisjon av psykoterapi som en form for psykoteknologi. For øvrig er innholdet nøytralt presentert uten spissformuleringer.

Kjennetegn ved en god terapeut blir belyst og vurdert, uavhengig av terapeutisk metode. Det vises til forskning som fremhever at egenskaper ved terapeuten er like viktig som egenskaper ved metoden. Dette danner et bakteppe for den andre delen hvor forfatterne beskriver hele 17 ulike terapeutiske metoder for individuell terapi med voksne. Jeg savner begrunnede utvalgskriterier for hvorfor nettopp disse metodene er valgt fremfor andre. For øvrig styrkes den faglige nøytraliteten ved at man ikke gjør noe forsøk på å evaluere eller sammenlikne de ulike metodene. Det at ledende forskere og klinikere får presentere sine psykoterapeutiske metoder på egne premisser gir tillit til at de fremstilles på riktig måte.

I den andre delen blir det redegjort for den enkelte metodes historiske utvikling, begreper, forståelse av psykopatologi, sentrale terapeutiske prosesser og teknikker, struktur og behandlingsmål. Hvert kapittel avsluttes med forskningsresultater på metoden slik at leseren får et grunnlag for å vurdere effektivitet og anvendbarhet. Par- og familieterapi behandles i egne kapitler, og det hele avsluttes med en beskrivelse av både dynamisk og kognitiv gruppeterapi.

Jeg anbefaler boken til alle som vil utvide sine kunnskaper og forståelse av terapi, metoder og prosesser. Den gir økt innsikt i de ulike metodenes særpreg og vil bidra i debatten om det faglige innholdet i psykoterapiutdanning og psykoterapeutisk praksis.

Anbefalte artikler