Utvalgt arbeidssted: Oslo universitetssykehus

Artikkel

Oslo universitetssykehus er landets største sykehus og eies av Helse Sør-Øst. Helseforetaket er satt sammen av Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Geilomo, Spesialsykehuset for epilepsi og en rekke mindre virksomheter i Østlandsområdet. Foretaket leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions-, område- og lokalfunksjoner.

Foto: Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus har som mål å ta utgangspunkt i pasientens perspektiv, ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt og være et fremragende universitetssykehus med en lærende og skapende organisasjon. Verdiene bygger på kvalitet, trygghet og respekt. Kulturen skal være åpen og helhetsskapende. Foretaket skal også være en god samarbeidspartner og en engasjert samfunnsaktør. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell samt pasient- og pårørendeopplæring.

Kort historikk

Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen til Helse Sør-Øst 1. juli 2007. Et av hovedmålene var å få etablert en bedre sykehusstruktur i Oslo. Høsten 2008 vedtok styret i Helse Sør-Øst å dele inn regionen i sykehusområder med helseforetak som skal gi et helhetlig tilbud til befolkningen. Oslo universitetssykehus ble etablert 1. januar 2009 da foretakene Ullevål, Aker og Rikshospitalet/Radiumhospitalet ble slått sammen. Fra 1.1. 2011 fikk den nye organisasjonsmodellen effekt for pasientbehandlingen gjennom en klinikkstruktur som gikk på tvers av de fire fusjonerte sykehusene.

Et døgn på Oslo universitetssykehus

I løpet av et døgn behandles 3 300 pasienter, det er 360 ambulanseoppdrag, 1 800 pasienttransporter, 2 000 portøroppdrag, 26 barn fødes, 48,4 millioner kroner er budsjettert, 15 000 mennesker er på jobb, 2 160 middager serveres og 15 tonn sengetøy og uniformer vaskes.

Forskning

Oslo universitetssykehus står for halvparten av all forskning ved norske sykehus. Det skjer i samarbeid med Universitetet i Oslo, høyskoler og en rekke nasjonale og internasjonale miljøer. I 2010 ble det gjennomført 118 doktorgrader, og 1 590 vitenskapelige artikler ble publisert. Foretaket har tre sentre for fremragende forskning og kan vise til svært gode resultater i Forskningsrådets evaluering av forskningsmiljøer i 2011.

Anbefalte artikler