God og klinisk nyttig lærebok

Ketil Joachim Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

Cutler, Janis L.

Psychiatry

3. utg. 654 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 51

ISBN 978-0-19-932607-5

Den 3. utgaven av Psychiatry markedsføres med at den er omorganisert og oppdatert i henhold til det nye diagnostiske klassifikasjonssystemet for psykiske lidelser i USA, DSM-5. Dette er av mindre betydning for norske studenter og leger i spesialisering, som uansett forholder seg til ICD-10 som diagnosesystem. Forfatterne opplyser at boken er bygd opp som en lærebok særlig designet for medisinstudenter, men at den også skal egne seg for andre profesjoner som fordyper seg innen psykiatri. Dette forhindrer ikke at boken etter undertegnedes mening også egner seg både som lærebok for leger som spesialiserer seg i psykiatri, og som oppslagsbok for etablerte spesialister.

Forfatterne (det er 38 av dem som til sammen dekker 17 kapitler) presenterer en fortettet, men dekkende introduksjon til klinisk psykiatri. Den erfarne psykiater vil raskt merke at boken er skrevet av forfattere med betydelig klinisk kompetanse, og vil kjenne igjen mange eksempler og refleksjoner fra egen praksis. Et fortrinn er at de hele tiden retter søkelyset mot klinisk relevans og intervensjon, etterfulgt av praktiske, oppsummerende tabeller. De teoretiske beskrivelsene av symptomer og diagnoser illustreres rikelig med kasuistikker, ikke bare av pasienter, men også av legenes forsøk på å diagnostisere og behandle pasientene. Alle de store psykiatriske sykdomsgruppene dekkes på tilfredsstillende vis, og det er gledelig at det gjennomgående er søkelys på somatisk differensialdiagnostikk ved alle former for psykiske lidelser. I tillegg er hovedkapitlet om psykiske symptomer som skyldes underliggende somatisk sykdom, særlig omfattende og oversiktlig beskrevet.

Boken inkluderer for øvrig nyttige og relevante kapitler om blant annet planlegging av psykiatrisk behandling, selvmord, voldsrisiko og psykoterapi. Den favner også barne- og ungdomspsykiatri og alderspsykiatri, selv om disse delene ikke fremstår omfattende nok til å dekke fagfeltene tilfredsstillende.

Mitt største savn er at boken fremstår historieløs. Forfatterne gjør ikke noe forsøk på å knytte dagens moderne psykiatri opp mot århundrer med psykiatrisk historie. Derfor vil jeg fortsatt anbefale mine norske studenter og leger i spesialisering å lese alternative lærebøker i tillegg. Det er litt mer arbeid, men kunnskap om historien gir innsikt i hvordan dagens psykiatriske klassifikasjonssystemer er oppstått, og en dypere forståelse av psykiatrifagets legitimitet og begrensninger.

Anbefalte artikler