()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyremøtet er Legeforeningens politiske verksted og er kjent for høyt engasjement i debattene. Mange spennende saker skal opp på årets møte, blant annet valg av ny president og nytt sentralstyre.

  Snart braker det løs igjen. Legeforeningens landsstyremøte avholdes 27. – 29 mai. 142 delegater fra alle deler av landet og yrker samles for å legge føringer for Legeforeningens arbeid fremover. Sør-Trøndelag legeforening er arrangør og vi skal til Trondheim, vår nye Nobel-by. Fra min studietid har jeg minner om frisk luft og friske meninger, understrømninger av tilbakelent rockemusikk og god humor. Og ikke minst Nidarosdomen i midten av det hele som en påminnelse om fred og nestekjærlighet og et rolig sentrum hvis det blåser.

  Omtrent sånn håper jeg landsstyremøtet også blir. Dette er Legeforeningens politiske verksted, kjent for høyt engasjement i debattene, innlegg med elegant stil og solid innhold, og en grunnleggende forståelse av at mat også er viktig for oss mennesker og at vi derfor må komme til enighet før natten faller på.

  Hovedtemaene på årets møte gjenspeiler de to stortingsmeldingene som skal komme i løpet av de neste månedene: Primærhelsemeldingen og Nasjonal helse- og sykehusplan. Vi har høye forventninger til begge planene.

  Primærhelsemeldingen er landets første stortingsmelding om primærhelsetjenesten. I Norge har vi en velfungerende, men sprengt fastlegeordning, et legevaktsystem med store mangler, og mye å hente ved å bedre kommunikasjonslinjer og overganger mellom de forskjellige delene av helsetjenesten. Flere fastleger, bedre IKT-systemer og kvalitetskrav til legevakt er blant våre løsningsforslag. Forslag om å samle flere leger og andre yrkesgrupper i samme bygg og med en felles ledelse mener vi er konstruktive, mens vi er svært skeptiske til forslaget om at distriktspsykiatriske sentre kan overføres til kommunene. Departementets arbeid med primærhelsemeldingen er helt i sluttfasen, men våre debatter og vedtak vil likevel ha innflytelse på diskusjonene som vil komme etter at meldingen er lagt frem.

  Sykehusplanen kommer til høsten, mest sannsynlig etter kommunevalget. Helseministeren ga en viktig opplysning i sin årlige sykehustale i januar, da han fortalte at de jobbet ut fra et befolkningsgrunnlag på 60 000 – 80 000 som en mulig grense for hvilke sykehus som ikke lenger bør ha akuttfunksjon i kirurgi. Spørsmålet landsstyret blir stilt er om Legeforeningen skal åpne opp for noe fleksibilitet i denne saken. Vår gjeldende politikk er at alle sykehus med akuttfunksjon skal ha akuttilbud i både kirurgi og indremedisin. Er det grunnlag for gode akuttsykehus uten akutt kirurgi, eller fører en slik løsning til at anestesilegene også forsvinner, og med det en gradvis nedleggelse av sykehusene? Noen har misforstått og trodd at grensen 60 000 – 80 000 kommer fra oss. Dette er ikke våre tall. Tvert i mot har vi i vår innspillsrapport til Nasjonal helse- og sykehusplan sagt at det er vanskelig å bruke nedslagsfelt som begrunnelse i disse diskusjonene.

  Legeforeningens lederpris deles fra i år ut på landsstyremøtet. Det er stor interesse for prisen, og det er gledelig å lese om ledere som blir satt stor pris på av sine leger og begrunnelse for det. Det handler om miksen av å legge til rette for fagutvikling og ha god orden, oversikt og kontroll. Og selvsagt godt humør.

  Jeg gleder meg til landsstyremøtet og ønsker alle som skal dit hjertelig velkommen!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media