Om de store biologiske sammenhenger

Bjarne Bjorvatn Om forfatteren
Artikkel

Singh, Sunit K.

Viral infections and global change

628 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 100

ISBN 978-1-118-29787-2

Formålet med denne utgivelsen er å vise hvordan globale endringer, ikke minst klimaendringer, kan påvirke geografisk fordeling og spredningsmønster for vektorbårne og zoonotiske virus. Slike virus forårsaker økende helseproblemer hos både mennesker og dyr. Imidlertid er det ikke bare endringer i gjennomsnittstemperatur og luftfuktighet som påvirker denne utviklingen; også endringer på områder som menneskelig atferd, arealbruk, industriell virksomhet, migrasjon og helsepolitikk utfordrer tradisjonelle økosystemer.

Boken er omfattende, og den angitte målgruppen er også stor. Ifølge redaktøren henvender man seg til alle som er interessert i virussykdommer. Særlig nevnes virologer, klinikere, økologer samt studenter og forskere innen medisin, veterinærmedisin og biologi. Også den opplyste allmennhet antas ha glede av denne antologien. Med omkring 80 velrennomerte bidragsytere fra en rekke land må boken ha gitt redaktøren store utfordringer utover faglig tilrettelegging.

31 kapitler er fordelt på to hoveddeler. Den første presenterer generelle aspekter ved vektorbårne og zoonotiske virus i forbindelse med globale endringer, for eksempel hvordan klimatisk utvikling, avskoging og urbanisering påvirker vektorer og vektorbårne virus, og hvordan virale zoonoser påvirkes av menneskelig atferd. I denne delen beskrives også overvåkingssystemer og prediktiv modellering for virale sykdommer, utviklingen innen diagnostisk virologi, virusbasert bioterrorisme samt mekanismer for utvikling av nye virus. Den andre delen presenterer klimatiske, miljømessige og sosiologiske aspekter ved spesifikke agens som influensavirus, coronavirus, arenavirus, astrovirus, norovirus og flåttbårne virus.

Jeg er imponert over bokens holistiske tilnærming og har sans for ideen om at vår helse i siste instans er avhengig av helsen til alle komponentene i vårt økosystem. Boken er velredigert, tabeller og illustrasjoner er mange og gode, og litteraturhenvisningene er omfattende. Trolig er det uunngåelig at noen kapitler gir delvis overlappende informasjon, og at det empiriske grunnlaget for spådommer om den epidemiologiske utviklingen iblant er spinkelt.

Deler av boken kan synes lite relevant for norske forhold, men verden skrumper, og informasjonen om agens som ebolavirus, sars-CoV, denguevirus og TBE-virus er høyst aktuell også hos oss. På grunn av sin detaljrike, strikt vitenskapelige fremstilling er boken ikke spesielt lettlest, men redaktøren kan ha rett i at innholdet er viktig for alle med interesse for makro- og mikroorganismenes komplekse samspill. Og for dem som daglig arbeider med medisinsk virologi, infeksjonsmedisin, internasjonal helse og medisinsk økologi, er denne utgivelsen utvilsomt en oppdatert og viktig referanse. Men noen bestselger blant studenter og den opplyste allmennhet blir denne omfattende antologien neppe.

Anbefalte artikler