Nyttig bok om fedmebehandling hos barn og unge

Bjørn Magne Jåtun Om forfatteren
Artikkel

Danielsen, Yngvild Sørebø

Fedme hos barn

Intervensjoner og atferdsendringer i praksis. 145 s, ill. Oslo: Kommuneforlaget, 2014. Pris NOK 338

ISBN 978-82-446-2168-7

Å jobbe med barn og unge med fedme krever god forståelse av psykologiske mekanismer både individuelt og relasjonelt i forhold til familie og venner. Danielsen har lang erfaring i dette arbeidet.

Målgruppen er ifølge forfatteren sykepleiere, helsesøstre og leger på helsestasjon og i skolehelsetjenesten, men boken er også velegnet for andre yrkesgrupper som jobber med disse pasientene, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Første halvdel gir en oppsummering av hva fedme er, hvordan man kan forstå utviklingen av fedme hos den enkelte, og hvilke behandlingsformer som virker. Siste halvdel av boken er den mest nyttige delen. Her gis en innføring i motiverende intervju, familiebasert kognitiv atferdsterapi og familieterapeutiske perspektiver på behandling. Forfatteren gir nyttige referanser til annen litteratur som gir grundigere innføring i teoriene. Det er mange gode illustrasjoner og tabeller, men særlig nyttig er de mange eksemplene på samtaler som presenteres i den siste halvdelen av boken.

Å jobbe med atferdsendring krever god forståelse av de mange mentale og sosiale barrierene med hensyn til å endre livsstil, og ikke minst krever det god tid og tålmodighet hos både behandler og familie. Forfatteren beskriver et relativt intensivt behandlingsopplegg med opptil ukentlige konsultasjoner/samtaler med barn og/eller foreldre i en 4 – 6 måneders periode, etterfulgt av noe færre konsultasjoner. Et slik intensivt program blir svært krevende og virker for meg noe urealistisk å få til gjennom helsestasjonene med knappe, kommunale ressurser, eller i spesialisthelsetjenesten. I alle fall blir det vanskelig å følge opp mange slike barn samtidig. Selv om man ikke kan tilby et like intensivt program som beskrevet, vil metodikken være velegnet i samtalene med barna og foreldrene.

Boken anbefales for alle som jobber med barn og unge med fedme, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Anbefalte artikler