Forekomsten av føflekkreft øker igjen

Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 450 – 2

I Tidsskriftet nr. 5/2015 skal det på s. 450, venstre spalte, sist i 3. avsnitt stå: I Nord- og Vest-Europa kan mer enn 85  % av tilfellene av føflekkreft tilskrives soleksponering (4 – 6). 9,4  % tilskrives solariumsbruk (7).

I e-tabell 1 skal fotnote 5 være: Dose-respons per 5 solforbrenninger per tiår. Dennis og medarbeidere presenterte også resultater for noensinne versus aldri solbrent

Vi beklager feilene, de er rettet på nett.

Anbefalte artikler