MINNEORD

Artikkel

Jarle Ofstad

Jarle Ofstad døde 17.12. 2014, 87 år gammel. Med ham er en bauta i norsk medisin gått bort. Han preget en hel generasjon kolleger og samarbeidspartnere. Hans vidsyn, innovative tankekraft, store engasjement og strategiske tenkning ga ham en unik innflytelse innen alt fra klinisk nefrologi og basalforskning til komitéarbeider, faglige og helsepolitiske utredninger, sykehus- og forskningspolitikk.

Han begynte som lege ved Haukeland sykehus i 1959 og ble forskningsstipendiat ved Christian Michelsens institutt i 1960. Etter avlagt doktorgrad ble han dosent i eksperimentell medisin ved Haukeland sykehus og i 1973 professor i indremedisin ved Universitetet i Bergen. Han ble spesialist i nyresykdommer og bygde opp seksjon for nyresykdommer med eget forskningslaboratorium for eksperimentell nyremedisinsk forskning, en klinisk og eksperimentell enhet med en meget sterk faglig posisjon. Jarle Ofstad var seksjonsoverlege i nyresykdommer i perioden 1972 – 94, instituttstyrer ved Medisinsk avdeling A fra 1977 og avdelingsoverlege og professor ved Medisinsk avdeling i årene 1977 – 87.

Listen over nyskapende initiativer, lederskap og styreverv reflekterer en uvanlig arbeidskraft og et vidsyn langt utover det nyremedisinske faget. Han var også opptatt av å styrke andre fagområder ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus og støttet tidlig opp om yngre legers utdanning og forskningsopphold i utlandet. Han var den drivende kraft bak opprettelsen av Felles forskningssenter og Det strategiske forskningsprogrammet for Haukeland universitetssykehus.

For sin omfattende vitenskapelige virksomhet mottok Ofstad Søren Falchs pris for fremragende forskning. Han var medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og æresmedlem i Norsk nyremedisinsk forening. Han ble ridder av første klasse av St. Olavs Orden i 1987.

Ofstad skrev ca. 100 vitenskapelige artikler, vesentlig innen nyrefysiologi. Som pensjonist arbeidet han inntil det siste med krevende medisinsk-etiske spørsmål. I 2006 kom boken Den siste hjelper. Dødshjelp – dette forvirrende spørsmål. Den omhandler eutanasi og gir en dyptgående beskrivelse av hvordan ulike samfunn forholder seg til personer med psykiske og fysiske avvik. I 2014 utga han Legen før og nå. Faget, litteraturen og forbrytelsen.

Ofstad var en stor inspirator, i arbeid og gode samtaler. Han var opptatt av personlig og faglig utvikling hos medarbeiderne. Kombinasjonen pasientrettet arbeid, forskning og innovasjon var en ledestjerne. Hans analytiske intellekt var dypt respektert i vide kretser, samtidig hadde han romslighet og evne til å gi andre æren for arbeid som i beste fall skulle ha vært delt. Vi er mange som har mye å takke Jarle Ofstad for. Vi hedrer hans minne.

Kolleger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Anbefalte artikler