Elektrokonvulsiv terapi ved bipolar lidelse

Ute Kessler Om forfatteren
Artikkel

Elektrokonvulsiv terapi er mer effektivt enn psykofarmaka i akuttbehandlingen av behandlingsresistente depresjoner ved bipolar lidelse.

Ute Kessler. Foto: Anne Sidsel Herdlevær

De depressive fasene av bipolar lidelse kan være langvarige, vanskelige å behandle og til stor belastning for pasienten. Elektrokonvulsiv terapi (ECT) er et alternativ når den medikamentelle behandlingen svikter. Det mangler randomiserte, kontrollerte studier på området, også når det gjelder kognitive bivirkninger.

Mitt doktorgradsprosjekt bygger på en nasjonal multisenterstudie. I en randomisert, kontrollert studie med 73 pasienter undersøkte vi i perioden 2008 – 13 effekten og de kognitive bivirkningene av elektrokonvulsiv terapi ved terapiresistente bipolare depresjoner. Hovedfunnet er at dette er mer effektivt enn psykofarmaka i akuttbehandlingen (responsrate 73,9 % versus 33,3 %, p = 0,014). Kognitive vansker er vanlig i denne pasientgruppen. Disse forverres ikke ved elektrokonvulsiv terapi med høyresidig unilateral elektrodeplassering, med unntak av den autobiografiske hukommelsen.

Avhandlingens hovedfunn støtter bruk av elektrokonvulsiv terapi ved behandling av bipolar depresjon, spesielt når målet er rask bedring av depressive symptomer. Funnene understreker viktigheten av å ta hensyn til den reduserte kognitive fungeringen i møte med pasienter med pågående bipolar depresjon. Avhandlingen er del av en større studie, der også langtidseffekten av begge behandlingsalternativene undersøkes.

Disputas

Ute Kessler disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 28.11. 2014. Tittelen på avhandlingen er Electroconvulsive therapy for bipolar disorder depression – effects on depressive symptoms and cognitive function.

Anbefalte artikler