Depresjon og migrene hos personer med diabetes

Line Iden Berge Om forfatteren
Artikkel

Personer med diabetes har økt forekomst av depresjon, men redusert forekomst av medikamentelt behandlet migrene. Forekomsten av begge sykdommene hos diabetikere varierer betydelig med alder.

Line Iden Berge. Foto: Thomas Jarl Cutler

Diabetes kan gi komplikasjoner i de fleste organsystem, som for eksempel hjerte- og karsystemet, men vi vet mindre om forekomsten av psykiatriske og nevrologiske tilstander hos personer med diabetes.

I mitt doktorgradsarbeid brukte vi data fra Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) og Reseptregisteret (NorPD). Sammenliknet med personer uten diabetes har personer med diabetes økt forekomst av depresjon, målt ved symptomer og bruk av antidepressiver, men redusert forekomst av medikamentelt behandlet migrene. Særlig høy forekomst av depresjon ble funnet hos middelaldrende med diabetes. Etter justering for kjønn, kroppsmasseindeks, fysisk aktivitet, alkoholbruk og utdanning hadde personer som brukte orale antidiabetika opp mot tre ganger så høy forekomst av depresjon sammenliknet med personer uten diabetes. Siden depresjon hos personer med diabetes er assosiert med økt mortalitet, og depresjon ofte kan behandles effektivt, er det viktig at helsepersonell er oppmerksomme på grupper med økt forekomst.

Yngre personer med diabetes har økt forekomst av medikamentelt behandlet migrene, mens middelaldrende og eldre med diabetes har omtrent halvert forekomst sammenliknet med personer uten diabetes. Invers assosiasjon mellom diabetes og migrene hos middelaldrende og eldre kan muligens reflektere en effekt av diabetes på smertefølsomhet.

Disputas

Line Iden Berge disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 4.12. 2014. Tittelen på avhandlingen er Depression and migraine comorbid to diabetes. Epidemiological studies utilizing data from the Norwegian Prescription Database and the Hordaland Health Study.

Anbefalte artikler