Overfylte sykehus truer pasientsikkerheten

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Sykehusene har aldri behandlet flere. Samtidig er antall senger halvert siden 1980. Legeforeningen krever nå at helsemyndighetene tar grep for å sikre forsvarlig drift.

Grensen for beleggsprosenten i norske sykehus er nådd. President Hege Gjessing advarer mot konsekvensene dette kan få for pasientbehandlingen og pasientsikkerheten.

Ny forskning peker på at et belegg på over 92,5 prosent skaper flere forsinkelser i pasientforløpene, øker forekomsten av sykehusinfeksjoner, fører til økt dødelighet blant pasienter og mer sykdom blant ansatte. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at sykehusene opererte med et gjennomsnittlig belegg på 93 prosent mellom 2009 og 2013.

– Vi mener derfor at helsemyndighetene og helseforetakene må innføre et forsvarlighetstak i Norge på 85 prosent i ordinær drift. Vi må unngå en høy beleggsprosent som reduserer kvalitet og pleie, og som utgjør en fare for pasientsikkerheten, sier Hege Gjessing. I tillegg må antall senger i sykehus kraftig opp for å imøtekomme de demografiske endringene. Et sterkt økende antall eldre tilsier at kapasiteten må styrkes vesentlig det neste tiåret.

Se Legeforeningens policynotat om temaet her: http://legeforeningen.no/Nyheter/2015/Advarer-mot-overbelegg/

Anbefalte artikler