Utvalgt arbeissted:Velkommen til Finnmarkssykehuset!

Artikkel

Finnmarkssykehuset skal være en trygg base for befolkningen i Finnmark. Vi skal yte spesialisthelsetjenester av høy faglig kvalitet, kjennetegnet av respekt, åpenhet og tilgjengelighet i møte med pasienter og pårørende.

Kirkenes sykehus. Foto: Are Dragland

Finnmarkssykehuset er ett av fem helseforetak i Helse Nord og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark fylke. Hammerfest er administrativ hovedbase, der ligger også det ene av foretakets to sykehus. Det andre sykehuset ligger i Kirkenes. Den psykiatriske helsetjenesten og rusomsorgen er desentralisert og spredt i hele fylket.

Finnmark har en godt utbygd desentralisert spesialisthelsetjeneste – i nasjonal sammenheng fremstår Alta-modellen som et utstillingsvindu. I tillegg har vi en betydelig aktivitet i Karasjok, spesielt rettet mot helsetjenester til den samiske befolkningen. De fleste kommunene i Finnmark har sykestueplasser – totalt 40 – som Finnmarkssykehuset finansierer/subsidierer og som ut fra avstander og befolkningstetthet gir innbyggerne i fylket et godt og trygt helsetilbud i nærheten av der de bor.

Finnmarkssykehusets virksomhet er organisert i fem enheter (klinikker): Kirkenes, Hammerfest, klinikk for psykisk helsevern og rus, prehospitale tjenester og drift. Støttefunksjonene (økonomi, regnskap, personal, lønn, teknisk drift og forskning- og fagutvikling) er virksomhetsovergripende. På grunn av de store avstandene er det vedtatt å opprettholde to sykehus med akuttfunksjoner innen medisin, kirurgi og fødselsomsorg. Psykiatrien består av tre DPS-er, lokalisert i seks ulike geografiske områder i fylket. Innen psykiatrien har vi Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), som har et nasjonalt ansvar for å tilby og utvikle helsetjenester til den samiske befolkningen.

Med avstandene i Finnmark er det spesielt viktig å ha et nært og forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten, og Finnmarkssykehuset ønsker å være en foregangsmodell for desentraliserte spesialisthelsetjenester i samarbeid med kommunene.

Anbefalte artikler