Selvregulering av hjernefunksjonen ved AD/HD hos barn og ungdom

Nezla Sehovic Duric Om forfatteren
Artikkel

Selvregulering av hjernefunksjonen med «neurofeedback» viste lovende effekter i behandling av barn og ungdommer med AD/HD.

Nezla Sehovic Duric. Foto: Erik Dankel

AD/HD er en nevropsykiatrisk, multifaktoriell utviklingsforstyrrelse preget av mangel på selvregulering. Prevalensen varierer fra 2 % til 7 % på verdensbasis. Tidlig symptomdebut er karakteristisk, og vanskene kan vare ved inn i voksen alder og påvirke utdanning og sosiale og emosjonelle ferdigheter. AD/HD kan behandles medikamentelt, men ikke alle har god effekt av behandlingen.

I arbeidet med avhandlingen gjennomførte vi er en randomisert, kontrollert studie, hittil den største i Norge, med 130 barn og ungdommer henvist til og diagnostisert med AD/HD ved BUP, Haugesund. Hovedmålet var å undersøke effekten av «neurofeedback» i behandlingen, slik det ble rapportert fra foreldre, lærere og barnet/ungdommen selv.

«Neurofeedback» er trening i selvregulering av hjernefunksjonen ved å kontrollere egen atferd og symptomer på en hensiktsmessig måte – ved hjelp av «operant betinging og positiv forsterkning».

Resultatene indikerer at bare halvparten av barn/unge henvist for AD/HD-symptomer til BUP møtte kriteriene for tilstanden. Dette tyder på at det er behov for å bedre kunnskapen om AD/HD i primærhelsetjenesten.

«Neurofeedback» viste lovende effekt i behandling av AD/HD sammenliknet med medisiner ut fra det som ble rapportert fra foreldre, lærere og barn/unge kort tid etter behandlingen. Dette kan åpne for muligheten til å bruke metoden som alternativ behandling for dem som ikke responderer på medisiner eller får ugunstige bivirkninger av medisinbruk. Langtidsoppfølging er nødvendig for å evaluere effekten på sikt.

Disputas

Nezla Sehovic Duric disputerte for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen 4.9. 2014. Tittelen på avhandlingen er Children and adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Characteristics and treatment with neurofeedback.

Anbefalte artikler