Nytt om trombose og hemostase

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Saba, Hussain I.

  Roberts, Harold R.

  Hemostasis and thrombosis

  Practical guidelines in clinical management. 328 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 70

  ISBN 978-0-470-67050-7

  En rivende utvikling har skjedd innenfor feltet trombose og hemostase. Denne utgivelsen er oppdatert på det meste og henvender seg til både nyutdannede leger med interesse for koagulopatier og mer erfarne kolleger som behandler disse lidelsene. Den er inndelt i 22 kapitler med til sammen 41 forfattere, enkelte verdensledende innenfor sine fagfelt.

  Som tittelen angir, omhandler boken klinisk tilnærming og praktisk håndtering av pasienter med blødningsforstyrrelser og tromboser. Den behandler innledningsvis oversiktlig og kortfattet basalkunnskap om koagulasjonssystemet, den cellebaserte koagulasjonsmodellen og det vaskulære endotelets bidrag i hemostasen. Videre beveger den seg i klinisk retning med omtale av globale og spesifikke koagulasjonstester og flytskjemaer for hvordan pasientene med blødnings- og trombosetendens skal utredes. Diagnostisering og behandling av hemofili A, B og C omtales oversiktlig i egne kapitler. Spesielt er kapitlet om akkvirert hemofili nyttig, der en kasuistikk følges gjennom de ulike avsnittene. Boken inneholder også oppdatert kunnskap om immunologisk trombocytopeni, disseminert intravasal koagulasjon, von Willebrands sykdom, kvalitativ platedefekt og trombotisk trombocytopenisk purpura. Interessante og særdeles aktuelle er også kapitlene som omtaler endringer i hemostasen ved aldring, leversvikt og kreft.

  Boken bærer preg av de ulike forfatternes interesseområder. Det kan reises innvendinger mot visse skjevheter i stoffutvalget. Enkelte sykdommer er veldig detaljert beskrevet med henvisning til eksperimentelle studier som foreløpig er lite klinisk relevante, og som i liten grad samsvarer med tittelen «practical guidelines». Kapitlet om posttrombotisk syndrom er nyttig og oppdatert, men gir lite mening når omtale av dyp venetrombose er utelatt. Et eget kapittel om hepariner uten å omtale annen antikoagulasjonsbehandling gjør at oppbygningen og inndelingen av boken blir ufullstendig. Det kunne med fordel vært flere fargefotografier og tabeller. Imidlertid er de figurene og tabellene som foreligger, oversiktlige og gode.

  Alt i alt er dette en lite praktisk orientert bok i forhold til hva tittelen lover. For klinikere med spesiell interesse for trombose og hemostase er boken likevel en nyttig oppdatering på enkelte områder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media