Nye vedtekter i SOP

Grethe Veiåker Nilsen Om forfatteren
Artikkel

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har innført nye vedtekter fra 1.1. 2015. Endringene innebærer blant annet at livsvarig alderspensjon opphører som alternativ.

– Et stadig mer omfattende og komplekst regelverk for levealdersjustering av pensjoner, har vært avgjørende for at SOPs styre i samråd med ordningens aktuar, har besluttet å avvikle denne, sier styreleder Hans Kristian Bakke. Han legger til at nye alderspensjonister i SOP kan velge mellom uttak av pensjon over ti år, eller til fylte 77 år.

Overgangsordning

For medlemmer som fyller 62 år i nærmeste fremtid, og som fortsatt skulle ønske livsvarig alderspensjon, gis det i en overgangsperiode på seks måneder, tom 30.6. 2015, mulighet til fortsatt å velge dette alternativet, men da med startdato for uttak 1.12. 2014.

Fra 1.7. 2015 vil det kun være mulig å velge opphørende alderspensjon fra SOP. Medlemmer som alt har tatt ut alderspensjon fra SOP med livsvarig utbetaling, beholder denne.

I samarbeid med SOPs aktuar er det utarbeidet egen pensjonskalkulator for SOP. Denne ligger tilgjengelig på SOPs hjemmesider www.sop.no og anbefales for å få innblikk i hvordan ulike valgalternativer vil slå ut for hvert enkelt medlem, særlig med tanke på samordning mot tjenestepensjoner.

Uførepensjonen økt med nærmere 50 prosent

Maksimal brutto uførepensjon ved 100 prosent arbeidsuførhet utgjør fra 1.1. 2015 kr 154 000. Dette utgjør nærmere 50 prosent økning sammenliknet med nivået for 2014, regulering inkludert. Uførepensjonen vil dog fortsatt være begrenset ut fra inntektsnivå forut for uførheten og for delvis uføre ha et samlet tak på inntil 12 G (kr 1 060 440) sammen med videre arbeidsinntekt, ytelse fra folketrygden og tjenestepensjon.

Utvidet rett til sykehjelp etter fylte 67 år

Som følge av vedtektsendringene utvides retten til sykehjelp for medlemmer mellom 67 og 70 år. Saken ble omtalt i forrige utgave av Tidsskriftet.

Pensjonsreferansen er økt

SOPs styre vedtok i møte 12.12. 2014 at pensjonsreferansen for 2015 fastsettes til kr 77 000. Dette innebærer en økning på 5,48 % fra nivået i 2014 for medlemmer som kun mottok pensjon fra SOP uten samordning med tjenestepensjon. Medlemmer som har rett til tjenestepensjon som SOP samordner med, vil oppleve at nettopensjonen fra SOP har sterkere prosentvis økning. Det har sammenheng med at pensjonene SOP samordner med reguleres med lavere prosentsats.

Avbruddsytelsene

Satsen for inntektskompensasjonen er økt tilsvarende økningen i grunnbeløpet per 1.5. 2014 (G = 88 370). Dette innebærer at maksimal brutto inntektskompensasjon utgjør inntil kr 1 060 440 (12 G), mens maksimal utgiftskompensasjon utgjør kr 780 000 for inneværende år (reguleres med KPI).

Se SOP hjemmesider www.sop.no for mer informasjon, søknadsskjemaer og ikke minst kalkulatorer der medlemmet selv kan foreta beregning av sykehjelp, fødselsstønad og alderspensjon.

De viktigste vedtektsendringene:
  • Livsvarig alderspensjon opphører som valgmulighet

  • Uførepensjonen økes

  • Retten til sykehjelp utvides for medlem mellom 67 og 70 år

Anbefalte artikler