Utvalgt arbeidssted: Sørlandet sykehus

Artikkel

Sørlandet sykehus er et eget sykehusområde med over 290 000 innbyggere. Foretaket er en del av Helse Sør-Øst, med virksomhet i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal samt distriktpsykiatriske sentre ulike steder i Agder.

Lindrende behandling av kreftpasient ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Foto: Kjell Inge Søreide

Hovedmålet er å gi et samlet sykehustilbud for hele Sørlandet, med god tilgjengelighet av spesialisthelsetjenester med høy kvalitet innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og spesialisert rehabilitering. Kvaliteten skal styrkes gjennom kontinuerlig oppmerksomhet på kultur, kompetanse, ledelse, kvalitet og sikkerhet, samhandling og ressursutnyttelse.

Foretaket har visjonen «Trygghet når du trenger det mest», og kjerneverdiene er respekt, tilgjengelighet, faglig dyktighet og engasjement.

Kompetanse og fagutvikling

Sørlandet sykehus har gruppe 1-status innenfor nevrologi, gastroenterologi, lungemedisin og revmatologi. I tillegg har det delregionale oppgaver innenfor hjertemedisin, intensiv habilitering og strålebehandling.

De ansatte blir tilbudt utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse. All virksomhet er relatert og forankret i kunnskap innenfor en rekke fagområder, og etter- og videreutdanning blir høyt prioritert.

Forskning

Det drives betydelig klinisk forskning. Foretaket deltar i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og samarbeider med alle universiteter i Norge. Forskningen inngår som et naturlig element i arbeidet med å etablere robuste fagmiljø og utdanne egne spesialister.

Per 2013 er antallet i foretaket følgende:

  1. somatiske innleggelser: 50 862

  2. polikliniske konsultasjoner: 430 641

  3. dagkirurgiske behandlinger: 29 324

  4. analyser i laboratoriefagene: 5 498 411

  5. årsverk: 5 293

  6. ansatte: 7 247

Sørlandet

Sykehuset er en stor og viktig arbeidsplass på Sørlandet, som er en attraktiv landsdel å bo i med vakker natur og mildt og behagelig klima. Sørlandsbyene har mye å by på: Urbane bystrøk, trehusmiljøer fra seilskutetiden, moderne universitet, sterk offshorenæring, rikt og mangfoldig kulturliv samt gode oppvekstmiljøer for barn og unge.

Les mer på www.sshf.no.

Anbefalte artikler