Individualisert behandling av endetarmskreft

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandling av endetarmskreft bør i større grad individualiseres til den enkelte pasient.

  Marie Grøn Sælen. Foto: Trine Halmøy
  Marie Grøn Sælen. Foto: Trine Halmøy

  Pasienter med lokalavansert endetarmskreft gis preoperativ stråle- og kjemoterapi. En del av pasientene får lokalt eller systemisk residiv, og tumorhypoksi er en viktig årsak både til dårlig strålerespons og utvikling av metastaser.

  I mitt doktorgradsarbeid ønsket vi å undersøke hvilke molekylære mekanismer som aktiveres ved tumorhypoksi, for så å angripe disse mekanismene terapeutisk. Ved hjelp av en ny metode som måler molekylær signalaktivitet i tumor, identifiserte vi signalering assosiert med tidlig systemisk spredning hos pasienter med endetarmskreft. Vi viste at medikamentet vorinostat øker effekten av strålebehandling i cellekulturer og dyremodeller. Vorinostat er en histondeacetylasehemmer som endrer cellers genekspresjon. I en prospektiv studie ble pasienter gitt vorinostat i kombinasjon med stråleterapi. Ved å undersøke genekspresjon i vev fra pasientene fant vi potensielle markører for strålesensitiserende effekt. Sist viste vi at forbehandling med cellegiften oksaliplatin effektivt minsket tumorvolum hos noen pasienter, uten å redusere stråleeffekten, og ga mindre bivirkninger. Prinsippet ble bekreftet i eksperimentelle laboratoriemodeller.

  Funnene tyder på at noen pasienter med endetarmskreft, spesielt de med hypoksiske svulster, trenger mer intensiv behandling enn vi har gitt til nå, mens andre vil kunne klare seg med et enklere behandlingsopplegg som gir mindre bivirkninger. Resultatene indikerer at preoperativ kjemoterapi for noen pasienter kan være et alternativ til stråleterapi.

  Disputas

  Marie Grøn Sælen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 17.6. 2014. Tittelen på avhandlingen er Rectal cancer – functional molecular profiling and targeting of tumor hypoxia in radiation response and metastasis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media