Gammaknivbehandling av hjernesvulster

Bente Sandvei Skeie Om forfatteren
Artikkel

Gammaknivbehandling er et viktig alternativ for kirurgisk vanskelig tilgjengelige og stråleresistente intrakraniale svulster. Sulfasalazin øker strålefølsomheten ved gammaknivbehandling for glioblastoma multiforme.

Bente Sandvei Skeie. Foto: Jan Kåre Wilhelmsen

På tross av at gammakniv i mer enn 50 år er blitt benyttet i behandlingen av benigne og maligne intrakraniale lidelser, er det fortsatt mange usikkerhetsmomenter knyttet til effekten.

I mitt doktorgradsarbeid har jeg gjennomgått langtidsresultater ved gammaknivbehandling for sinus cavernosus-meningeom, glioblastomresidiv og hjernemetastaser fra malignt melanom og kolorektal cancer. Gammaknivbehandling har lavere komplikasjonsrate enn kirurgi og konvensjonell strålebehandling for disse indikasjonene, og livskvaliteten er bevart hos pasientene etter gammaknivbehandling for hjernemetastaser.

Til slutt har jeg utviklet en dyremodell for eksperimentell gammaknivbehandling av glioblastom og undersøkt sulfasalazin som et potensielt strålesensitiverende medikament ved glioblastombehandling av rotter. Den eksperimentelle delen viser at sulfasalazin øker stråleeffekten både i gliomcellelinjer in vitro og hos nakne rotter med humane glioblastoma multiforme-xenotransplantater.

Funnene har betydning for valg av behandling ved ovennevnte tilstander og som basis for pasientinformasjon før behandling. De eksperimentelle funnene har munnet ut i søknad om klinisk utprøvning av sulfasalazin som strålesensitiviserende medikament med mål om å bedre fremtidig behandling av glioblastoma multiforme.

Disputas

Bente Sandvei Skeie disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 20.6.2014. Tittelen på avhandlingen er Gamma knife surgery for intracranial tumours – clinical and experimental studies.

Anbefalte artikler