Kommentar

RE: Mens vi venter på Høie

Peter Olsson
Interessekonflikt:  Nei

Fritt behandlingsvalg, som omtales i Presidentens leder (1), gir pasientene mer makt og legene mindre makt på godt og vondt. Lovforslaget som nylig ble lagt frem av Høie (2), vil etter mitt syn føre til mest vondt, blant annet fordi penger kommer til å dreneres vekk fra vital medisinsk virksomhet til meningsløse og kostbare medisinske åtgjerder.

Hvis jeg får problemer tennene mine, vil jeg lytte til en ekspert, og får jeg problemer med bilen, vil jeg lytte til en ekspert. Men stortingspolitikene synes ikke at pasientene trenger å lytte til de menneskene som har tilegnet sitt liv til å bli leger. Det er meget alvorlig.

Dette lovforslaget kommer til å få meget store konsekvenser for alle leger, da man underminerer profesjonens autoritet for all framtid. Å underminere og minske autoriteten hos samfunnskritiske profesjoner som leger, lærere, dommere, politi med flere, leder selvfølgelig til at man overfører mer makt til motparten. Hvordan ville klasserommet se ut hvis studentene hadde all makt? Hvem vil bli lærer under slike vilkår? Hvordan vil det se ut på gaten hvis politiet fikk mindre makt?

Denne gangen må vi leger si i fra at det er vi som er medisinske eksperter, ikke pasientene eller stortingspolitikere!

Litteratur

1) Gjessing H. Mens vi venter på Høie. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2219

2) Krekling DV. Her legger Høie frem ett av Høyres største valgløfter. Nrk.no http://www.nrk.no/nyheter/1.12168050 (23.1.15)

Published: 24.01.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media