LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Hvem skal selektere og kvalitetssikre den publiserte kunnskapen i fremtiden?

Mellom papirfabrikkene og verdensveven

Flere akuttinnleggelser i psykiatrien

Antall psykiatriske akuttinnleggelser i Østfold økte sterkt fra 2000 til 2010, særlig for rusrelaterte lidelser. Andelen tvangsinnleggelser sank, men var uendret i forhold til folketallet. Dette viser en kartlegging av psykiatriske sykehusinnleggelser i Østfold.

Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010

Skjerming – behandling eller kontroll?

Skjerming, det vil si at pasienter henvises til rom atskilt fra fellesrom, benyttes mye i psykiatriske døgnposter. Opprinnelig var skjerming begrunnet terapeutisk: Noen pasienter har behov for ro i sårbare perioder. Men metoden er omdiskutert og dårlig dokumentert. Kliniske behandlingsstudier er få og av eldre dato og trolig lite dekkende for dagens praksis.

Skjerming – straff eller støtte?

Skjerming i akuttpsykiatrien

Hvordan forebygge urinveisinfeksjoner

Peroral behandling med metenamin, som får en antimikrobiell effekt når det spaltes i urin, og lokalbehandling med østrogen kan forebygge cystitt hos eldre kvinner. Hva er dokumentasjonen for slik behandling? Hvordan skal oppfølgingen være? Bare når disse behandlingsalternativene svikter eller ikke kan brukes, kan profylaktisk antibiotikabehandling vurderes.

Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjoner etter menopausen?

Når asylsøker sultestreiker

Leger og annet helsepersonell har plikt til å yte helsehjelp når det er påtrengende nødvendig, selv når pasienten motsetter seg det. Denne plikten er imidlertid begrenset av tre unntak, blant annet sultestreik.

Paternalisme på fremmarsj?

Sultestreikende asylsøker – hvor langt går pasientens rett til å nekte behandling?

Anbefalte artikler