Re: En krigers bekjennelser

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Denne omtalen av Mysteruds bok synes jeg gir en ensidig framstilling av en glimrende og engasjerende bok som gir håp til dem som er rammet av flåttoverførte sykdommer (1). Anmeldelsen later heller ikke til å ha fulgt Tidsskriftets veiledning for anmeldelser, som sier at det ikke bør fremmes særstandpunkter, og at en anmeldelse ikke bør ha form som et debattinnlegg. I ett av bokens 25 kapitler gis det en framstilling av hva striden om borreliose dreier seg om, men å si at mesteparten av boken dreier seg om «borreliakrigen», er å underkjenne den verdifulle informasjonen som presenteres.

  I boken siteres det fra rapporten fra Helsedirektoratets arbeidsgruppe om diagnostikk og behandling av borreliose: «I den medisinske historie har det vært tallrike eksempler på at etablerte sannheter ikke er evigvarende. Dette kan også være tilfelle ved Lyme borreliose.» (2). Forfatteren rokker utvilsomt ved etablerte oppfatninger, for hans ståsted er at kronisk borreliose eksisterer, at de færreste kroniske pasienter bare har borreliose, og at mange er rammet av flåttoverførte sykdommer uten å få adekvat hjelp. Med dette som utgangspunkt, har han etter min mening kartlagt ulike tilnærminger til borreliose og dens koinfeksjoner på en særdeles konstruktiv og systematisk måte. Det foreligger omfattende klinisk erfaring bak tilnærmingene, selv om det dessverre så langt er utført lite forskning. Med støtte i Helsinkideklarasjonens etiske retningslinjer for medisinsk forskning, påpeker imidlertid Mysterud at det er rom for å benytte nye eller uprøvde tiltak. Som forfatteren også sier, må noen gå foran med nye tilnærminger til behandling dersom man skal få ny innsikt.

  Boken tar for seg mange aspekter ved flåttoverførte sykdommer, bl.a. grunnleggende informasjon om sykdommene, laboratoriediagnostikk, bruk av mikroskopi, flått, borreliabakterien og dens ulike former, koinfeksjoner samt borreliose som sykdomsimitator i forhold til f.eks. ALS, fibromyalgi, ME, MS, Parkinsons sykdom og psykiske lidelser. Ulike protokoller og terapier presenteres som har det til felles at de har et helhetlig syn på helse og sykdom – et perspektiv et økende antall pasienter trolig vil etterspørre hos sine behandlere i tiden framover. Forfatteren understreker at utprøving av protokollene bør skje både ved innhenting av ytterligere informasjon og i samarbeid med kompetent behandler. Boken etterlyser videre behovet for forskning og avklaring rundt mange spørsmål om flåttoverførte sykdommer – f.eks. smitteoverføring (seksuell, gjennom svangerskap, amming, blodoverføring) og spiroketinfeksjon i forhold til Alzheimer og andre nevrologiske sykdommer. Oversiktlige tabeller, en gullgruve av en kildeoversikt, og en meget god indeks er også inkludert i denne boken, som definitivt ønskes velkommen. Det varmer våre hjerter å se Mysteruds oppriktige engasjement for dem som er rammet av flåttoverførte sykdommer, et engasjement som reflekteres gjennom hele boken.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media