Tilgjengelig om betennelsene som gir kreft

Johannes Rolin Om forfatteren
Artikkel

Hiraku, Yusuke

Kawanishi, Shosuke

Ohshima, Hiroshi

Cancer and inflammation mechanisms

Chemical, biological, and clinical aspects. 383 s, tab, ill. Hoboken, NJ: Wiley, 2014. Pris GBP 91

ISBN 978-1-118-16030-5

Boken henvender seg primært til forskeren og den basalfagsinteresserte klinikeren. Fokus i de mange, ulike kapitlene er på immunologisk translasjonsforskning, og boken er således nyttig så vel for forskeren som for den interesserte klinikeren. Særlig vil nok de åtte kapitlene om «Inflammation-related cancer induced by specific causes» være interessante for mang en kliniker som er opptatt av mekanismene bak utbredte kreftformer. Kapitler dedikert til biokjemien og molekylærbiologien som ligger til grunn for betennelse, er vanskeligere tilgjengelige for uinnvidde, men de er språklig godt tilrettelagt for leger som søker innsikt i viktige, parakliniske temaer.

Alle redaktørene er professorer ved japanske universiteter, men de har innhentet forfattere fra hele kloden, og referanselistene – særlig i de kliniske kapitlene – synes å være oppdaterte og rettskafne. Gjennom bokens fem deler gis en grundig gjennomgang av relasjonen mellom kreft og betennelse. De tre første delene gjennomgår mekanismene som forbinder betennelse og kreftutvikling, slik som mekanismer for DNA-skade og regulering av betennelse, med fokus på kronisk betennelse. I fjerde del fokuseres det på kreftformer der betennelsesprosesser er særlig sentrale i patogenesen, slik som kreft utløst av humant papillomvirus, asbest, stråleskader og UV-stråler. Boken avsluttes med kapitler om forebygging av kreft gjennom å påvirke betennelsesprosessene.

De kliniske kapitlene tar utgangspunkt i gjeldende kriterier og klinisk praksis, hvorpå status for immunologisk forskning på de respektive lidelsene knyttes opp mot disse. På den måten vurderes den nyvunne kunnskapen opp mot kjente metoder som histologi, og det pekes på svakheter ved biokjemiske markører og på fremtidige muligheter for å komplettere gjeldende diagnostikk. Her har boken sin styrke, idet flere av de mer basalfagsrettede kapitlene er for snevre og fokusert på kapittelforfatternes syn og egen forskning.

Dette er en bok som gir et sjeldent godt bilde av hvor den immunologiske grunnforskningen står i forhold til gamle kliniske metoder, og den peker på veien videre. Prisen tatt i betraktning er det allikevel vanskelig å anbefale denne boken fremfor gode oversiktsartikler, som for de fleste også vil være enda mer spisset inn mot eget interessefelt.

Anbefalte artikler