For kortfattet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Crane, Rebecca

  Mindfulnessbasert kognitiv terapi

  En innføring. 200 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris: NOK 289

  ISBN 978-82-05-45959-5

  «Mindfulness» – oppmerksomt nærvær – er et relativt nytt begrep i Norge. De siste årene er ulike behandlingsmetoder innen tradisjonen blitt tatt i bruk i helsevesenet. Forfatteren tar for seg «Mindfulness based cognitive therapy» (MBCT), som er et åtte ukers program beregnet for pasienter med tilbakevendende depresjon. Forfatteren er lærer og instruktør i emnet og leder for Centre for Mindfulness Research and Practice, Bangor University, England. Jeg oppfatter at intensjonen med boken er å gi en innføring i sentrale teoretiske og praktiske elementer, og målgruppen er fagpersoner og studenter som ønsker en oversiktlig, kort og lettlest innføring.

  Det er to hoveddeler som hver er bygd opp av 15 punkter, hvor man utdyper og debatterer bestemte temaer og avslutter med et kort sammendrag. Den første delen består av en teoretisk innføring i «mindfulness» og MBCT-programmet, hvor forfatteren tar for seg bakgrunn, metodikk og tankesett for behandlingen og hvorfor det er hensiktsmessig for personer med tilbakevendende depresjon. Sentrale begreper som brukes innen feltet, forklares. Den andre delen omfatter den praktiske gjennomføringen av et MBCT-kurs og forklarer ulike øvelser, hvorfor disse brukes og hvilke holdninger og intensjoner man søker å utvikle i relasjon til øvelsene. Bakerst er en oversikt over anbefalt litteratur, men det finnes ingen referanseliste.

  Dessverre opplever jeg at boken kun delvis fungerer etter intensjonen. Dårlig oversettelse fra engelsk til norsk kan ha noe av skylden. Det har vært vanskelig og omdiskutert hvordan de engelske ordene innenfor dette nye feltet skal oversettes. Dette har tidvis resultert i setningskonstruksjoner som ikke gir fullverdig mening. For å gjøre boken kortfattet tas det innimellom snarveier som gjør at logisk oppbygning og påfølgende konklusjon er vanskelig å forstå. Dersom man ikke har kjennskap til stoffet fra før, kan det være vanskelig å følge en rød tråd. Ved flere anledninger benyttes begreper eller uttrykk som ikke er definert eller forklart tidligere. Noen ganger kommer det en lengre utredning om begrepet først flere punkter eller kapitler senere, noe som gjør det frustrerende og forvirrende å lese. Jeg måtte flere ganger lese avsnitt om igjen for å få det til å gi mening. Sammendragene fungerte bra for meg, men jeg er usikker på hvordan de fungerer for dem som ikke har kjennskap til emnet fra tidligere.

  Boken er utgitt i 2009, men er oversatt og utgitt på norsk først i 2014. Det får betydning for kapitlet som omhandler forskning da mye har skjedd siden den gang, både innen hjerneforskning generelt og «mindfulness» spesielt.

  Grunnet den økende interessen for temaet er det et sterkt ønske om gode fagbøker på norsk – ikke minst fordi det er viktig å finne gode norske ord og uttrykk som kan romme bredden i det man ønsker å formidle. Denne boken er ikke mitt førstevalg dersom jeg skulle anbefale en god, oversiktlig og lett tilgjengelig bok om emnet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media