Stabile boforhold er avgjørende

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– At ruspasienter og personer med psykiske lidelser kan beholde boligen er avgjørende for å oppnå et godt resultat for, sier psykiater Lars Linderoth i Bærum.

Lars Linderoth. Foto Ellen Juul Andersen

– Felles for mange i denne pasientgruppen er at de har flere lidelser, er bostedsløse, fattige og trenger tjenester fra flere deler av tjenesteapparatet. I Bærum så vi at mange pasienter ikke fikk det tilbudet de trengte, sier Linderoth.

Bærum har løsninger

Bærum kommune og Bærum DPS etablerte derfor et team med deltakere fra alle poliklinikkene, de ambulante tjenestene i kommunen og personer fra NAV og boligkontoret. Sammen tilbyr de utredning og behandling, rådgivning og intervensjon av kortere eller lengre varighet og yter hjelp til de instanser som har behandlingsansvar. Linderoth ser nå resultater av arbeidet.

– Vi definerte prosjektet slik at det er måten ressursene benyttes på som er viktig. Vi har et matriseorganisert team på tvers av alle de aktuelle tjenestene i kommunen og i DPS-et og har faste fellesmøter hver torsdag der vi inviterer samarbeidspartnerne. Vi ønsker at de er til stede for å legge frem og diskutere kliniske problemstillinger istedenfor å vurdere henvisninger. NAV og boligkontoret deltar også.

Særlig er det viktig at sistnevnte er representert. Det innebærer at ingen vil miste boligen fordi de er psykisk syke. Når folk som muligens kan ha en psykisk lidelse, ikke har betalt husleien for en kommunal leilighet, meldes dette inn til møtet. Saken undersøkes før man avgjør om husleieforholdet skal avsluttes. At pasientene beholder boligen, ser vi er avgjørende for å få et godt resultat, sier han.

Kontinuitet er viktig

– Kontinuitet rundt pasienten er viktig. Vi ønsker å sette brukeren i stand til å beholde kontakten med hjelpeapparatet og å bidra til at hjelpeapparatet settes bedre i stand til å etablere og opprettholde kontakt med brukeren, sier Linderoth.

– Vi får pasientene innskrevet i teamet dersom de ikke har noe tilbud fra før, og vi står «skulder ved skulder» med kolleger i tjenesteapparatet som allerede arbeider med pasienten, men som sliter med å få det til. Vi gir veiledning ved behov og har etablert en felles etterutdanning for alle som arbeider med det samme opptaksområdet. Det har vi erfart fungerer, sier han. Mange pasienter har tidligere hatt dårlig erfaring med hjelpeapparatet, og vi må bidra til å motvirke konsekvensene av dette. Vi kobler også til en medarbeider med annen kompetanse for å supplere det som allerede blir gjort, sier han. Linderoth understreker at det er avgjørende for etablering og drift at prosjektet er forankret oppover i systemet, både i kommunen og i DPS-et.

Lars Linderoth er overlege ved Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS og arbeider med Bærum kommune som opptaksområde og i Samhandlingsteamet i Bærum. Det var under en konferanse der rus og psykiatri var et av temaene at ga han et innblikk i hvordan Bærum kommune har valgt å løse noen av utfordringene innen rus- og psykiatribehandling.

Anbefalte artikler