Reseptorer i kompleks gir bedre funksjon

Ana Lobato Pascual Om forfatteren
Artikkel

Gjenkjennelsesreseptorene MCL og Micle danner et proteinkompleks på overflaten av myeloide celler hos rotter. Det gir bedre immunrespons enn reseptorene hver for seg.

Ana Lobato Pascual. Foto: Gunnar Fredrik Lothe, Institutt for medisinske basalfag

Celler i det medfødte immunforsvaret har en type reseptorer på overflaten som kan fange opp forskjell mellom egne og fremmede strukturer. Disse reseptorene kalles Pattern Recognition Receptors (PRR). Ved hjelp av dem kan cellene detektere endringer i glykosyleringsmønsteret på kreftcellers overflate og molekylære mønstre i patogeners cellevegg og genom. C-type-lektiner er en klasse av PRR-reseptorer som hovedsakelig kan detektere karbohydrater. For mange av disse reseptorene er det ukjent hvilke molekyler som gjenkjennes og hvordan de bidrar til immunforsvarets respons.

I mitt doktorgradsprosjekt har jeg studert de aktiverende C-type-lektiner kodet av APLEC-genklynge i rotte. Disse lektinreseptorene er dårlig karakterisert i mennesker og andre dyr.

Vi viste at to av disse reseptorene, MCL og Mincle, er knyttet sammen i et kompleks. Dette komplekset er mer effektivt når det gjelder gjenkjenning og internalisering av partikler enn hver av reseptorene alene. Dette funnet kan ha viktige implikasjoner for in vivo-funksjonen av Mincle, som nylig er blitt identifisert som en reseptor som gjenkjenner molekyler på overflaten av Mycobacterium tuberculosis.

I tillegg har vi studert ekspresjon av MCL, Mincle og DCAR i rotteorganer og påvist uttrykk i blodmonocytter, granulocytter, eosinofiler og makrofager i lunge, milt og bukhule. Dette reflekterer immunovervåkingsfunksjonen til disse cellene. Makrofager i lever og tarm viser derimot nedregulert uttrykk.

Disputas

Ana Lobato Pascual disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 6.2. 2014. Tittelen på avhandlingen er Molecular characterisation of activating receptors in the rat APLEC gene complex.

Anbefalte artikler