Vil ha bedre kunnskap om psykisk helse og rus

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sentralstyret har «psykisk helse og rus – bedre tilbud til de sykeste» som et av sine seks satsingsområder. Nå er foreningen i ferd med å utvikle en oppdatert politisk plattform på området.

  Rune Strøm (NFRAM) (t.v.), Helle Schøyen (NPF) og Per Johan Askim (NFA) har koordinert arbeidet i de to gruppene. Foto Stein…
  Rune Strøm (NFRAM) (t.v.), Helle Schøyen (NPF) og Per Johan Askim (NFA) har koordinert arbeidet i de to gruppene. Foto Stein Runar Østigaard

  – Rus og psykisk helse har fått for lav reell prioritering på den politiske agendaen og har dermed blitt tapere i kampen om ressursene. Vi er derfor glade for at regjeringen nå har prioritert disse pasientene, sier visepresident i Legeforeningen Jon Helle. Rus og psykisk helse nevnes spesifikt i Regjeringen Solbergs regjeringserklæring, og temaet er med dette løftet opp på den politiske agenda.

  Helle forteller at Legeforeningen jobber kontinuerlig med å bedre tilbudet til pasientene innen fagområdene psykisk helse og rus.

  – Legeforeningen bør være toneangivende og se til at satsingen virkelig kommer pasientene til gode, sier han og understreker at politikkens innhold må være basert på oppdatert fagkunnskap og kjennskap til de aktuelle utfordringene. Derfor startet sentralstyret våren 2014 et arbeid med å utvikle og styrke Legeforeningens faglige plattform for rus og psykisk helse. Jon Helle, visepresident og leder av Norsk overlegeforening og sentralstyremedlem Synnøve Bratlie representerer sentralstyret i dette arbeidet. Plattformen skal være et nødvendig grunnlag for Legeforeningens videre helsepolitiske arbeid.

  Bred faglig forankring

  Bred faglig forankring

  En gruppe bestående av representanter for Norsk psykiatrisk forening (NPF), Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF), Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk forening for rus og avhengighets medisin (NFRAM) utvikler i samarbeid med sekretariatet et dokument som senere skal ut til hele organisasjonen for høring. Den oppdaterte plattformen skal behandles på landsstyremøtet i Trondheim i mai 2015.

  Representantene har gjort et omfattende arbeid siden den første felles samlingen i mai 2014. For at de skal være mest mulig effektive er de organisert i to grupper, én for rus og én for psykisk helse. På den første samlingen ble de enige om arbeidsfordeling og videre fremdrift. Gjennom sommeren og høsten 2014 har de to gruppene hver for seg beskrevet utfordringsbildet sett fra fagmiljøenes side. Gruppene ble igjen samlet i november for å sammenstille arbeidet til en felles rapport som skal legges frem for sentralstyret for videre behandling.

  Viktig med politisk forankring

  Viktig med politisk forankring

  Prosjektet utgjør første del av en prosess bestående av to prosjekter. I første omgang skal Legeforeningen utvikle og styrke Legeforeningens politiske plattform på område psykisk helse og rus. Når sentralstyret har behandlet rapporten og gjort sine vurderinger, vil arbeidet sendes ut på høring i organisasjonen. Dette vil skje på nyåret 2015. Høringen vil være tilgjengelig for alle foreningens medlemmer på nettsidene.

  Plattformen skal deretter danne grunnlag for videre politikkutforming og dialog mot helsemyndighetene, særlig rettet mot regjering og storting.

  Målet er at Legeforeningen skal beskrive hva som må til for å få et bedre behandlingstilbud for de sykeste og en bedre samordning av tjenestetilbudet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media