Kortikosteroider for lungemodning brukes for lite

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Bruk av kortikosteroider før premature fødsler er vist å bedre overlevelsen hos nyfødte. I mange land blir under halvparten av kvinner som føder prematurt behandlet med kortikosteroider i forkant.

Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix

I en ny studie er behandling med kortikosteroider før premature fødsler kartlagt i 29 land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midt-Østen (1). Data fra 303 842 fødsler etter uke 22 dannet grunnlag for studien, og 17 705 (6 %) av disse var premature. Fødsler utenfor helseinstitusjon og fødsler som skjedde under tre timer etter ankomst ved helseinstitusjon ble ekskludert.

Av 7 547 kvinner som fødte i svangerskapsuke 26 – 34 fikk 52 % kortikosteroider før fødselen. Andelen varierte fra 16 % til 91 % mellom landene i studien.

Kun 18 % av kvinner med spontan og ukomplisert prematur fødsel i uke 26 – 34 fikk både antenatal behandling med kortikosteroider og rihemmende midler. De fleste kvinnene fikk enten ingen rihemmende behandling eller behandling uten dokumentert effekt.

Forfatterne av studien konkluderer med at svangerskapsomsorgen i studielandene kan forbedres betraktelig ved å øke den antenatale bruken av kortikosteroider og rihemmende midler ved fødsler i svangerskapsuke 22 – 34.

Anbefalte artikler