Kommentar

RE: Mens vi venter på Høie

Erling Pedersen
Bergensklinikkene
Interessekonflikt:  Ja

Det forundrer meg at Legepresidenten skriver at Legeforeningen mener psykisk helse og rus er uegnede som piloter for Fritt behandlingsvalg (1). Er det ikke på tide at psykisk helse og rusfeltet blir tatt på alvor i spesialisthelsefamilien slik somatikken alltid blir? Og hvis noen raskt skulle få nyte godt av de tenkte positive sidene av Fritt behandlingsvalg, så burde det absolutt være disse pasientgruppene. Oversikt fra 2014 over ventetider og pasientrettigheter 2. tertial fra NPR og Helsedirektoratet viser at det særlig er ruspasienter som venter lengst på behandling (2). I rusfeltet er det også flest ikke-kommersielle private klinikker med avtaler, som i tillegg har ledig kapasitet for Fritt behandlingsvalg. Utmerket for pilot og klar til å bistå Høie for rusbehandling med kortere ventetid og mer brukerstyring.

Litteratur

1) Gjessing H. Mens vi venter på Høie. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2219

2) Helsedirektoratet. Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2014. http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ventetider-og-pasientrettighe… (27.11.14)

Published: 27.11.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media