Øystein Lappegard Om forfatteren
Artikkel

Mange pasienter foretrekker akuttinnleggelse på lokal sykestue fremfor på et sykehus som ligger lenger unna.

Illustrasjon: Ola B. Klåpbakken/Hallingdølen

Hallingdal sjukestugu har med sin døgnbemanning i flere år tatt imot akuttinnleggelser av pasienter fra Hallingdal med behov for observasjon eller enklere medisinsk behandling. I en studie vi nylig har publisert i tidsskriftet Social Science & Medicine, ble 60 pasienter som allmennlegen ønsket å innlegge akutt ved Hallingdal sjukestugu, randomisert til innleggelse i sykestuen eller i Ringerike sykehus (1). Ved utskrivning besvarte pasientene et spørreskjema om pasientopplevd kvalitet. På flere områder var det signifikant bedre resultater for gruppen som hadde vært innlagt ved Hallingdal sjukestugu, til tross for at Ringerike sykehus har skåret høyt i landsomfattende undersøkelser der man har brukt tilsvarende spørreskjema (PasOpp).

For å utdype disse resultatene brukte vi en kvalitativ tilnærming med pasientintervjuer og fokusgruppeintervju med viktige aktører ved og rundt Hallingdal sjukestugu. Pasientene vektla mindre forhold, roligere atmosfære, kontinuitet i behandlingen og helhetlig pasienttilnærming. De la liten vekt på innspart reiseavstand til Ringerike sykehus (170 km) og følte seg trygge på at de ville bli videresendt til sykehus om nødvendig. Fokusgruppen viste til stor tillit til Hallingdal sjukestugu i befolkningen og det nære samarbeidet med sykehus og fastleger.

Vi mener denne studien har relevans for samhandlingsreformen i helsevesenet og mål om øyeblikkelig hjelp-senger utenfor sykehus. Pasientenes prioriteringer støtter oppbyggingen av et mer differensiert akuttilbud uavhengig av geografisk avstand.

Anbefalte artikler