Velformulert om anestesi ved karkirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Thompson, Jonathan P.

  Howell, Simon J.

  Telford, Richard J.

  Vascular anaesthesia

  576 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 45

  ISBN 978-0-19-959442-9

  Denne utgivelsen er en kunnskapsbasert tilnærming til perioperativ håndtering av pasienter med karsykdom som trenger anestesi for radiologisk eller kirurgisk intervensjon.

  Totalt er det 11 kapitler. Først omtales epidemiologi, anatomi og fysiologi, i tillegg til fysiologisk respons på karkirurgi og evaluering av den karkirurgiske pasient. Videre følger kapitler om tilnærming til komorbiditet hos pasienter med karsykdom, håndtering av pacemakere og implanterbare hjertestartere, perioperative prinsipper, herunder nyreproteksjon, bruk av intravenøse væsker og blodprodukter og håndtering av massiv blødning. Monitorering av hjerteminuttvolum inngår i kapitlet om praktiske prosedyrer. Her beskrives også intraoperative prosedyrer, som etablering av enlungeventilasjon, og postoperative prosedyrer som intraabdominal trykkmåling. Teknikker og medikamenter for regionalanestesi og strategier for postoperativ smertelindring og ulike perifere nerveblokader diskuteres. Monitorering av hjerne, sirkulasjon og koagulasjon hos den anesteserte pasienten, og anestesi for vaskulærradiologiske prosedyrer, har egne kapitler. De tre siste kapitlene utgjør en perioperativ huskeliste, der elektive prosedyrer omtales detaljert, fulgt av hasteprosedyrer for pasienter med karsykdom, og til slutt postoperativ håndtering.

  Bidragsyterne er anestesiologer, karkirurger, radiologer og kardiologer, og alle er klinisk aktive. Det merker man, for boken har et utpreget praktisk tilsnitt. Tips for suksess ved praktiske prosedyrer og beskrivelse av styrker og svakheter ved ulike monitoreringsmetoder er kjærkommen lesing. Det oppfordres til edruelig praksis, eksempelvis presenteres konkrete preoperative undersøkelser som ikke gir anvendelig informasjon og derfor bør utelates.

  Referanser er oppdatert per 2011 og gir grunnlag for tilsvarende kunnskapsbasert praksis. Nettadresser for retningslinjer ligger ved og gjør det enkelt å følge oppdateringer.

  Pasienter med karsykdom er ofte multisyke og anestesiologisk utfordrende. Nyere radiologiske intervensjoner er mer skånsomme enn åpen kirurgi og fordrer skreddersydd anestesi og perioperativ håndtering til enda sykere pasienter.

  En liten, men grundig lærebok som denne, er relevant lesing, selv om skriften er liten og illustrasjonene få. Den er velskrevet, gir leselyst og anbefales for både erfarne og uerfarne med interesse for et spennende fagfelt i rask utvikling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media