Nyfødtes størrelse i en multietnisk befolkning

Line Sletner Om forfatteren
Artikkel

Mors opprinnelsesland og levekår gjennom hele livet er forbundet med vekt og kroppssammensetning hos nyfødte barn.

Line Sletner. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo

Mye tyder på at det å være født liten og tynn, med mindre muskelmasse, men relativt mye fettmasse, er forbundet med økt risiko for senere å utvikle type 2-diabetes. Gjennomsnittlig fødselsvekt er lavere i flere etniske minoritetsgrupper enn i den etnisk norske befolkningen. Man vet lite om årsakene til disse forskjellene, og om dette også representerer en ulik kroppssammensetning.

I mitt doktorgradsarbeid deltok jeg i gjennomføringen av en kohortstudie av 823 gravide kvinner og deres barn. 59  % hadde etnisk opprinnelse fra land utenfor Vest-Europa. Rekruttering og datainnsamling ble utført ved helsestasjoner, og 74  % av de inviterte deltok. Barna ble målt på barselavdelingene.

I studien viste vi at barn med etnisk opprinnelse fra land med lav økonomisk og sosial velferd hadde lavere fødselsvekt sammenliknet med etnisk vesteuropeiske barn. Spesielt hadde de lavere ponderal indeks (kg/m³) og mindre mageomkrets. Foreldrenes størrelse og mors sosioøkonomiske status gjennom livet forklarte ikke denne «tynnheten». Effekten av mors nåværende sosioøkonomiske status på barnets fødselsvekt, lengde og mengde underhudsfett var avhengig av mors levekår tidlig i livet. Hos mødre som hadde vokst opp i familier med en lav sosioøkonomisk status, var det ingen positiv assosiasjon mellom høyere status som voksen og barnets størrelse.

Resultatene kan få betydning for oppfølging av vekst hos foster og barn og for planlegging av forebyggende tiltak mot type 2-diabetes i en multietnisk befolkning.

Disputas

Line Sletner disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 14.5.2014. Tittelen på avhandlingen er Neonatal body composition. A life course approach to ethnic and socioecono-mic differences in health.

Anbefalte artikler