Diagnostikk av luftveisinfeksjoner hos voksne og eldre

Susanne M. Sørensen Hernes Om forfatteren
Artikkel

Forbedret prøvetakingsteknikk ved luftveisinfeksjoner gir høyere diagnostisk treffsikkerhet.

Susanne M. Sørensen Hernes. Foto: Rune Nesdal Jonassen, Sørlandet sykehus

Nedre luftveisinfeksjon rammer de fleste i løpet av livet. Dagens rutinemessige mikrobiologiske diagnostikk påviser etiologisk agens hos omtrent 20  % av sykehusinnlagte pasienter med pneumoni. Tre prospektive studier av voksne pasienter med luftveisinfeksjon innlagt ved Sørlandet sykehus inngår i avhandlingen. I første studie ble transtorakal finnålsaspirasjon benyttet sammen med konvensjonelle mikrobiologiske metoder for å finne etiologisk agens ved pneumoni. Minst én mikroorganisme ble funnet hos 70  % av pasientene, hos 40  % av pasientene var transtorakal finnålsaspirasjon avgjørende for diagnostikken. I den andre og tredje studien undersøkte vi om prøver fra hals eller dype neseprøver var best egnet for å finne luftveisvirus ved sanntid polymerasekjedereaksjonstid (PCR). For luftveisvirus generelt ga dype neseprøver opptil 19 ganger høyere relativ virusmengde enn prøver fra halsen. Hos eldre med influensa A-virus var relativ virusmengde opptil 286 ganger høyere ved dyp neseprøve enn ved halsprøve. Børsteliknende pensler samlet opp 4,8 ganger høyere relativ virusmengde enn konvensjonelle fiberpensler.

Den første studien viser at rutinemessig mikrobiologiske prøver ikke samsvarer med funn ved transtorakal finnålsaspirasjon hos 40  % av pasientene, noe som vanskeliggjør etiologisk styrt behandling ved bruk av rutinediagnostikk. De to neste studiene viser at dyp neseprøve gir størst relativ virusmengde ved prøvetaking hos voksne/eldre. Studiene gir dermed ny kunnskap om prøvetaking for luftveisvirus hos denne gruppen.

Disputas

Susanne M. Sørensen Hernes disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 4.12. 2013. Tittelen på avhandlingen er Community acquired infections in adult and elderly airways; an evaluation of diagnostic harvesting techniques.

Anbefalte artikler