Faste stillinger på plass

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

– Faste stillinger for leger i spesialisering har vært en viktig og krevende sak for oss i mange år. Vi er fornøyde med å ha fått en løsning på dette, sier Hege Gjessing.

Hege Gjessing er godt fornøyd med at Legeforeningen fikk gjennomslag for kravet om faste stillinger. Foto Einar Nilsen

Etter en krevende mekling fikk Legeforeningen gjennomslag for sine hovedkrav i årets forhandlinger: faste stillinger for leger i spesialisering, opprettholdelse av dagarbeiderstatusen, mer innflytelse på arbeidstidsplanlegging og krav knyttet til kompetanseutvikling.

Faste stillinger vil implementeres snarest, og senest innen 1.7. 2015.

– Det er fremdeles et stort behov for å bygge tillit mellom partene. I tillegg til faste stillinger skal vi derfor få på plass arbeidsgrupper som skal se nærmere på hvordan vi styrker lokal innflytelse, sier Gjessing.

Ønsket å snu utviklingen

Legeforeningen har over tid sett en økt arbeidsbelastning i sykehus, en ensidig endret praksis av de avtalte arbeidstidsbestemmelsene, redusert innflytelse for tillitsvalgte og forverret lokalt samarbeid mange steder.

Årets forhandlingsresultat er et viktig skritt for å snu en uheldig utvikling i sykehusene. Resultatet var godt nok til at Legeforeningen valgte å prolongere unntakene fra arbeidsmiljøloven frem til neste hovedoppgjør.

– I perioden frem til dette vil man løpende vurdere hvordan samarbeidet lokalt og sentralt utvikler seg, spesielt på hvordan arbeidstiden legges. Vi vil også vurdere effekten for samarbeidet lokalt av tryggere ansettelsesforhold for leger i spesialisering, sier Gjessing.

Spekter gikk inn i årets oppgjør med ønsker om vesentlige endringer. Blant annet utvidelse av dagarbeidstid for leger til 0600 – 2100, begrensninger i 20-timersregelen og fjerning av bestemmelsen om ambulerende tjeneste. I tillegg ønsket de å koble innføringen av faste stillinger for leger i spesialisering, til krav om utvidet dagarbeidstid. På bakgrunn av dette valgte Legeforeningen å trekke tilbake de vide unntakene fra arbeidsmiljøloven.

Skal se nærmere på arbeidstid

– Dagarbeiderstatusen opprettholdes og retten til 20-timer i gjennomsnitt mellom 07 – 17 videreføres, forteller Gjessing.

– De gjeldende vernebestemmelsene prolongeres de neste to år. Det viktigste fremover blir å sikre at sykehusleger, som i utgangspunktet jobber svært mye og har de videste unntakene fra arbeidsmiljøloven i offentlig sektor, ivaretas på en god måte, slår hun fast.

Arbeidstid som ikke er vakt kan nå legges i perioden 07 – 18. Leger som ikke går i vakt kan i tillegg pålegges arbeid frem til klokken 19 inntil en gang pr måned.

Det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal kartlegge dagens arbeidstidsordninger, vurdere ulike modeller for arbeidstidsplanlegging og alle sider ved legers vaktordninger. Dette vil være et viktig grunnlag for Legeforeningens vurdering av hvorvidt unntaket fra arbeidsmiljøloven vil kunne videreføres ved neste hovedoppgjør.

Les mer: legeforeningen.no/Nyheter/2014/Faste-stillinger-pa-plass

Anbefalte artikler