Utvalgt arbeidssted:Oslo universitetssykehus HF

Artikkel

Oslo universitetssykehus HF (OUS) er landets største sykehus og eies av Helse Sør-Øst RHF. Helseforetaket består av Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Geilomo, Spesialsykehuset for epilepsi – SSE og en rekke mindre virksomheter i Østlandsområdet. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions-, område- og lokalfunksjoner.

Foto: Oslo universitetssykehus

Ved Oslo universitetssykehus tar vi utgangspunkt i pasientens perspektiv. Vi skal ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt, være et fremragende universitetssykehus med en lærende og skapende organisasjon, en god samarbeidspartner og en engasjert samfunnsaktør.

Oslo universitetssykehus’ verdier bygger på kvalitet, trygghet og respekt. Vår kultur skal være åpen, lærende og helhetsskapende. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Kort historikk

Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen til Helse Sør-Øst 1. juli 2007. Et av hovedmålene var å få etablert en bedre sykehusstruktur i Oslo. Høsten 2008 vedtok styret i Helse Sør-Øst å dele inn regionen i sykehusområder med helseforetak som skal gi et helhetlig tilbud til befolkningen. Oslo universitetssykehus ble etablert 1. januar 2009 da helseforetakene Ullevål, Aker og Rikshospitalet/Radiumhospitalet ble slått sammen. Fra 1. januar 2011 fikk foretakets nye organisasjonsmodell effekt for pasientbehandlingen gjennom en klinikkstruktur som gikk på tvers av de fire fusjonerte sykehusene

Et døgn på Oslo universitetssykehus

3 300 pasienter behandles, det er 360 ambulanseoppdrag, 1 800 pasienttransporter, 2 000 portøroppdrag, 26 barn fødes, 48,4 millioner kroner i budsjett, 15 000 mennesker på jobb, 2 160 middager serveres, 15 tonn sengetøy og uniformer vaskes.

Forskningen ved Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus står for halvparten av all forskning som gjøres ved norske sykehus. Det skjer i samarbeid med Universitetet i Oslo, høyskoler og en rekke nasjonale og internasjonale miljøer. Det ble gjennomført 118 doktorgrader og publisert 1 590 vitenskapelige artikler i 2010. Vi har tre sentre for fremragende forskning, svært gode resultater i Forskningsrådets evaluering av forskningsmiljøer i 2011, og fungerer som forskningsstøtte for sykehusene i Helse Sør-Øst. Forskning er sentralt også innen landsfunksjoner og nasjonale kompetansetjenester.

Anbefalte artikler