Radikal behandling for colonkreft og overlevelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ny radikal kirurgi ved colonkreft synes å gi bedre kreftoverlevelse og bør standardiseres for å oppnå best mulig resultat.

  Kristian Eeg Storli. Foto: Privat
  Kristian Eeg Storli. Foto: Privat

  Overlevelse ved endetarmskreft – cancer recti – er blitt bedre enn ved colonkreft i Norge. En ny radikal kirurgisk behandling for colonkreft, kalt komplett mesokolisk eksisjon (KME), har vist imponerende kreftrelatert overlevelse etter fem år.

  I mitt doktorgradsarbeid har vi evaluert retrospektivt et materiale med pasienter operert i år 2000 ved tre norske sykehus og dokumentert overlevelsesdata etter fem år. Jeg har sammenliknet dette materialet med et nytt materiale fra de samme tre sykehusene fra år 2007 og undersøkt om antall oppnådde lymfeknuter i colonkreftpreparatene var annerledes i de to tidsperiodene. Vi kunne påvise signifikant økning i antall lymfeknuter mellom de to tidsperiodene, men på tross av dette ingen stadiemigrasjon fra lymfeknutenegativ til lymfeknutepositiv sykdom.

  I en ikke-randomisert studie med 251 fortløpende pasienter operert med komplett mesokolisk eksisjon for kurabel colonkreft i tidsrommet 2007 – 2010 kunne vi etter gjennomsnittlig tre års oppfølging påvise at 87 % av pasientene ikke hadde residiv av colonkreft eller var død av sykdommen. Komplett mesokolisk eksisjon ble operert både med åpen og laparoskopisk teknikk. Det var signifikant færre komplikasjoner i laparoskopisk arm. Jeg sammenliknet også overlevelsesdata mellom sykehuset som opererte med komplett mesokolisk eksisjonsteknikk og to andre sykehus, og fant signifikant bedre overlevelse ved sykehuset som brukte komplett mesokolisk eksisjon.

  Funnene indikerer at colonkreftpasienter bør opereres med komplett mesokolisk eksisjon, og standardisering av denne metoden er viktig. Laparoskopisk komplett mesokolisk eksisjon bør være førstevalg på grunn av bedret komplikasjonsprofil.

  Disputas

  Kristian Eeg Storli disputerte for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen 9.5.2014. Tittelen på avhandlingen er The prognostic impact of radical laparoscopic treatment of colon cancer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media