Endometriose og in vitro-fertilisering

Hans Kristian Opøien Om forfatteren
Artikkel

Kvinner med endometrioseassosiert infertilitet får bedre resultater ved in vitro-fertilisering enn man tidligere har trodd. Kirurgisk fjerning av peritoneal endometriose synes å bedre resultatet ytterligere.

Hans Kristian Opøien. Foto: privat

In vitro-fertilisering (IVF) er ansett som den mest effektive behandlingen for infertilitet, men kvinner med endometriose har til nå hatt dårligere behandlingsresultater enn andre grupper barnløse. Effekten av ulike typer kirurgisk endometriosebehandling er svært omstridt.

I avhandlingen min har jeg gjennomgått et større pasientmateriale fra 1995 – 2010 ved Rikshospitalet. Fra 2009 – 11 ble infertile prospektivt inkludert, ovarial folikkelvæske ekstrahert i forbindelse med in vitro-fertilisering og analysert for predefinerte inflammasjonsmarkører.

Studiene viste at etter innføring av moderne GnRH-protokoller har kvinner med endometrioseassosiert infertilitet like gode fødselsrater etter in vitro-fertilisering som sammenliknbare grupper. I tillegg synes det som om kvinner med peritoneal endometriose (ASRM-stadium I-II-endometriose) gjør det bedre ved in vitro-fertilisering om endometriosen blir fjernet på forhånd. Dette har ført til at fra 2013 er de europeiske retningslinjene blitt endret på dette feltet.

Videre tyder studiene på at ovariale endometriosecyster sjelden induserer inflammasjon i omliggende follikler i forbindelse med in vitro-fertilisering. En rutinemessig kirurgisk cystektomi før behandlingen synes derfor ikke lenger å være indisert. Cytokinene i folikkelvæsken viser distinkte mønstre, og økte nivåer kan være forbundet med nedsatt ovarial respons under stimulering, dog uavhengig av infertilitetsårsak.

Disputas

Hans Kristian Opøien disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 7.2. 2014. Tittelen på avhandlingen er Endometriosis. Its effect on women undergoing in vitro fertilization treatment.

Anbefalte artikler