LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Sammenlikninger og rangeringer er artige – særlig når man kommer godt ut av det

Speilet på veggen

Sant om legemidler?

Markedsføring av legemidler påvirker legers forskrivningspraksis. Bare rundt halvparten av påstandene i legemiddelreklame mottatt av allmennleger var korrekte og klinisk relevante. Dokumentasjonen var ofte basert på artikler som legemiddelfirmaene selv sto bak. Mange studier om legemidler blir ikke publisert på grunn av «negative» resultater. Dette fører til publikasjonsskjevhet og usikre konklusjoner i metaanalyser der bare publiserte studier inngår.

Sant om legemidler?

Skriftlig legemiddelreklame – fremdeles ikke til å stole på?

Stamcelletransplantasjon

Allogen stamcelletransplantasjon har ført til betydelig bedring i forløp og prognose for pasienter med maligne blodsykdommer. 734 voksne pasienter gjennomgikk slik behandling ved Rikshospitalet i perioden 1985 – 2012. Resultatene er gode og i samsvar med utenlandske studier. Både indikasjoner, pasientseleksjon og behandlingsopplegg er blitt endret underveis.

Allogen stamcelletransplantasjon hos voksne 1985 – 2012

Uklar eldre kvinne

Eldre med funksjonssvikt må ikke bare hjelpes med mer pleie og omsorg, men utredes med tanke på å påvise årsaker. Organspesifikke symptomer på sykdom kan ofte mangle. Les og lær av sykehistorien til en eldre kvinne med raskt økende kognitiv svikt.

Kvinne i 70-årene med raskt økende kognitiv svikt

Klimakamp er helsearbeid

Global oppvarming og ekstremvær vil få alvorlige følger for liv og helse. Effektive tiltak mot klimaendringer innebærer omfattende endringer for samfunnet. Blant annet må forbruket av kull og olje reduseres – mye og raskt. Dette er like mye forebyggende helsearbeid som politikk.

Klimakamp er helsearbeid

Anbefalte artikler