Innspill til nasjonal sykehusplan

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Helseminister Bent Høie besøkte i august sentralstyret. I den anledning fikk han overlevert Legeforeningens statusrapport Sykehus for fremtiden av president Hege Gjessing.

Hege Gjessing og Bent Høie med statusrapporten. Foto Daniel Wærnes

Helseministeren var dermed den første politikeren som mottok Legeforeningens nye statusrapport om spesialisthelsetjenesten.

– Det er med glede jeg overrekker deg Legeforeningens innspill til regjeringens viktige arbeid, sa presidenten. Regjeringen arbeider i disse dager med en nasjonal helse- og sykehusplan for det fremtidige sykehustilbudet som skal presenteres for Stortinget i 2015. Legeforeningen har lenge vært en pådriver for en slik plan.

Store utfordringer

Rapporten legger pasientens behov til grunn for hvordan fremtidens spesialisthelsetjeneste skal bygges opp, driftes og ledes. Alle skal ha likeverdig tilgang til gode helsetjenester og sykehusene må ha kapasitet til å håndtere økt etterspørsel som følge av befolkningsvekst.

– Vi må i fellesskap erkjenne at utfordringene for fremtidens sykehus vil være mange og krevende. Det omfatter alt fra plassering av sykehus, til nye funksjoner og bedre implementering av ny teknologi. Ikke minst må det være politisk vilje til å bruke mer på sykehusene, sammen må vi våge å endre ting til det bedre, uttaler Gjessing om rapporten.

Behov for investeringspakke

Måten spesialisthelsetjenesten har blitt styrt på siden foretaksreformen i 2002, har bidratt til en svært anstrengt økonomisk situasjon for norske sykehus. Selv om de fire regionale helseforetakene går i balanse, er det fortsatt ikke samsvar mellom oppgaver og ressurser.

Sykehusene må føre en stram økonomisk styring for å spare opp til helt nødvendige investeringer. Men denne utpregede ressursmangelen går utover pasienttilbudet og selve infrastrukturen ved sykehusene. Det er godt dokumentert hvor dårlig forfatning mange norske sykehus er i.

– Målet er å levere en fullverdig helsetjeneste til både pasienter og ansatte. Vi mener en investeringspakke for sykehus er et av de aller viktigste tiltakene myndighetene kan gjennomføre for å nå dette målet. Etterslepet er for stort til at sykehusene vil klare å spare opp det som trengs, presiserer Gjessing.

Forutsigbarhet

En nasjonal sykehusplan må fastsette tydelige krav til faglig innhold i ulike typer sykehus, mener Legeforeningen. Sykehus skal ha akuttfunksjon med beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesiologi, med tilgang til støttetjenester i radiologi og laboratoriefag. Det må bli tydelig for befolkningen hvilke funksjoner som skal tilbys ved de ulike typene sykehus og medisinske sentre.

Rapporten er tilgjengelig her:

http://legeforeningen.no/Nyheter/2014/—Vi-ma-vage-a-endre-til-det-bedre/

Anbefalte artikler